728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / อำเภอภูกระดึง

อำเภอภูกระดึง

อำเภอภูกระดึง
ผาหล่มสัก ในเขตอุทยานแห่งชาติภูกระดึง
อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
อำเภอภูกระดึง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเลย
ที่ตั้งและอาณาเขต
อำเภอภูกระดึงตั้งอยู่ทางตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอภูหลวง อำเภอหนองหิน และ
อำเภอผาขาว ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอศรีบุญเรือง (จังหวัดหนองบัวลำภู)ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอสีชมพู อำเภอชุมแพ อำเภอภูผาม่าน (จังหวัดขอนแก่น) และอำเภอน้ำหนาว (จังหวัดเพชรบูรณ์)
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอน้ำหนาว (จังหวัดเพชรบูรณ์)
การปกครองส่วนภูมิภาค
อำเภอภูกระดึงแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 ตำบล 54 หมู่บ้าน ได้แก่
1.    ศรีฐาน           (Si Than)                        16 หมู่บ้าน   
2.    ผานกเค้า        (Pha Nok Khao)               14 หมู่บ้าน   
3.    ภูกระดึง          (Phu Kradueng)               13 หมู่บ้าน   
4.    ห้วยส้ม          (Huai Som)                      11 หมู่บ้าน   

การปกครองส่วนท้องถิ่น
ท้องที่อำเภอภูกระดึงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่
เทศบาลตำบลภูกระดึง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลศรีฐาน ตำบลผานกเค้า และตำบลภูกระดึง
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศรีฐาน (นอกเขตเทศบาลตำบลภูกระดึง)
องค์การบริหารส่วนตำบลผานกเค้า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลผานกเค้า (นอกเขตเทศบาลตำบลภูกระดึง)
องค์การบริหารส่วนตำบลภูกระดึง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลภูกระดึง (นอกเขตเทศบาลตำบลภูกระดึง)
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยส้ม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยส้มทั้งตำบล

สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอภูกระดึง
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง

---Advertisement---