728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / อำเภอหนองหิน

อำเภอหนองหิน

หนองหิน
น้ำตกเพียงดิน
อำเภอหนองหิน
อำเภอหนองหิน เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเลย
ที่ตั้งและอาณาเขต
อำเภอหนองหินตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด ห่างจากตัวจังหวัดเลย 45 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
    ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอวังสะพุง
    ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอผาขาว
    ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอภูกระดึง
    ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอภูหลวง

ประวัติอำเภอหนองหิน
หนองหินเดิมเป็นหมู่บ้านหนึ่งอยู่ในเขตการปกครองของตำบลปวนพุ อำเภอภูกระดึ ต่อมาได้แยกการปกครองจากตำบลปวนพุมาตั้งเป็น ตำบลหนองหิน เมื่อปี พ.ศ. 2523 เมื่อเกิดการขยายตัวของพื้นที่ในเขตตำบลหนองหิน ซึ่งมีความเจริญทั้งทางด้านวัตถุ สภาพเศรษฐกิจ สังคม และชุมชนเมือง โดยเฉพาะชุมชนที่ตั้งบ้านหนองหิน (ปัจจุบันอยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองหิน) จังหวัดเลย จึงได้เสนอกระทรวงมหาดไทยขอยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอ โดยรวมตำบลหนองหิน ตำบลปวนพุ และตำบลตาดข่า ตั้งเป็น กิ่งอำเภอหนองหิน ตามประกาศกระทรวงลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2540โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ปีเดียวกันต่อมาจึงได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอ
หนองหิน
ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน ภูมิประเทศ เป็นที่ราบสลับกับเนินเขา และบางบริเวณเป็นที่ราบสูง ภูมิอากาศ สภาพพื้นที่ประกอบด้วยที่ราบสลับกับเนินเขา ทำให้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงง่าย ฤดูร้อน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม อากาศแห้งแล้ง ลมพัดแรง อุณหภูมิเฉลี่ย 32-35 องศาเซลเซียส ฤดูฝน ระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายน ฝนตกไม่ตามฤดูกาล ลักษณะเป็นฝนทิ้งช่วง อุณหภูมิเฉลี่ย 32-38 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 134.25 มิลลิเมตร
ฤดูหนาว ระหว่างเดือนตุลาคม-มกราคม อากาศหนาวจัด มีลมแรง อุณหภูมิเฉลี่ย 6-12 องศาเซลเซียส

การปกครองส่วนภูมิภาค
อำเภอหนองหินแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 3 ตำบล 34 หมู่บ้าน ได้แก่
1.     หนองหิน          (Nong Hin)         14 หมู่บ้าน    
2.     ตาดข่า            (Tat Kha)             5 หมู่บ้าน    
3.     ปวนพุ             (Puan Phu)          15 หมู่บ้าน
   
การปกครองส่วนท้องถิ่น
ท้องที่อำเภอหนองหินประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่
เทศบาลตำบลหนองหิน ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหนองหิน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองหิน (เฉพาะนอกเขตเทศบาล)
องค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตาดข่าทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลปวนพุ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปานพุทั้งตำบล

สภาพทางเศรษฐกิจ เกษตรกรรม ประชากรประมาณร้อยละ 60 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พื้นที่เพื่อการเกษตรทั้งหมด 70,875 ไร่ แยกเป็น พื้นที่ทำนา 29,827 ไร่ พื้นที่ทำไร่ 28,948 ไร่ พื้นที่ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น 12,100 ไร่ พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดสำหรับเลี้ยงสัตว์ อ้อย มันสำปะหลัง มะขามหวาน และมะม่วง การปศุสัตว์ อาชีพการเลี้ยงสัตว์นับว่าเป็นอาชีพที่สำคัญอย่างหนึ่งและมีแนวโน้มจะขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอำเภอหนองหินได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือตลอดมา ไม่ว่าจะเป็นการแจกพันธุ์สัตว์ต่าง ๆ การตรวจรักษา การป้องกันโรค การเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่ไว้เพื่อการบริโภคและการใช้งานภายในครอบครัว

สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอหนองหิน

น้ำตกสวนห้อมหรือน้ำตกสันติธารา
น้ำตกเพียงดิน หรือ น้ำตกวิสุทธารา
ถ้ำโพธิสัตว์หรือกุ้ยหลินเมืองเลย
ถ้ำมโหฬาร
สวนหินผางามหรือคุนหมิงเมืองเลย


ข้อมูลจาก วิกิพีเดีย
---Advertisement---