728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / อำเภอภูหลวง

อำเภอภูหลวง

อำเภอภูหลวง
ภูหอ ตั้งอยู่ที่อำเภอภูหลวง
อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
อำเภอภูหลวง เป็นอำเภอเล็ก ๆ แห่งหนึ่งในจังหวัดเลย ประชากรมีอาชีพทำนา ทำสวนผลไม้ และพืชไร่เป็นหลัก มีแหล่งท่องเที่ยวอยู่มากแต่ไม่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปนัก

ที่ตั้งและอาณาเขต
อำเภอภูหลวงตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอวังสะพุง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอหนองหิน
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอภูกระดึงและอำเภอน้ำหนาว (จังหวัดเพชรบูรณ์)
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอหล่มเก่า (จังหวัดเพชรบูรณ์) และ อำเภอด่านซ้าย

ประวัติอำเภอภูหลวง
แต่เดิมท้องที่อำเภอภูหลวงนั้นเป็นส่วนหนึ่งของ อำเภอวังสะพุง ต่อมาเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2523 จึงได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยให้แยก 2 ตำบลออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอภูหลวง ซึ่งในภายหลังกิ่งอำเภอภูหลวงก็ได้ยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอภูหลวง ตามพระราชกฤษฎีกาลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2535 โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 พฤษภาคม ปีเดียวกัน

การปกครองส่วนภูมิภาค
อำเภอภูหลวงแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 5 ตำบล 43 หมู่บ้าน ได้แก่
1. ภูหอ (Phu Ho) 10 หมู่บ้าน
2. หนองคัน (Nong Khan) 9 หมู่บ้าน
3. ห้วยสีเสียด (Huai Sisiat) 8 หมู่บ้าน
4. เลยวังไสย์ (Loei Wang Sai) 8 หมู่บ้าน
5. แก่งศรีภูมิ (Kaeng Si Phum) 8 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น
ท้องที่อำเภอภูหลวงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่
องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลภูหอทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองคันทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสีเสียด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยสีเสียดทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลเลยวังไสย์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเลยวังไสย์ทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแก่งศรีภูมิทั้งตำบล

สถานที่ท่องเที่ยว
น้ำตกห้วยเลา อยู่ในเขตวนอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยเลา บ้านน้ำอุ่น หมู่ที่ 6 ตำบลแก่งศรีภูมิ เป็นน้ำตกหินปูนที่มีความสวย แบ่งออกเป็น 9 ชั้น บนชั้นที่ 9 จะมีถ้ำที่เป็นแหล่งที่มาของน้ำที่ตกลงมาตลอดปี มีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว
ถ้ำดินลาย อยู่ในเขตวนอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยเลา บ้านน้ำอุ่น หมู่ที่ 6 ตำบลแก่งศรีภูมิ
น้ำตกเลยตาด อยู่ในเขตบ้านเลยวังไสย์ ตำบลเลยวังไสย์
น้ำตกเลยหง่า อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง บ้านเลยวังไสย์ ตำบลเลยวังไสย์
ภูหอ หมู่ที่ 1 ตำบลภูหอ
---Advertisement---