728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / อำเภอผาขาว

อำเภอผาขาว

อำเภอผาขาว
อำเภอผาขาว
อำเภอผาขาว
ที่ตั้งและอาณาเขต
อำเภอผาขาวตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอวังสะพุง และ อำเภอเอราวัณทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอศรีบุญเรือง (จังหวัดหนองบัวลำภู)ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอศรีบุญเรือง (จังหวัดหนองบัวลำภู) และอำเภอภูกระดึง ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอหนองหิน
ตำบลผาขาว เป็นตำบลหนึ่งที่อยู่ในการปกครปงของอำเภอภูกระดึง และต่อมาได้จัดตั้งเป็นอำเภอผาขาวตามพรบ. ลักษณะท้องที่ พ.ศ. 2457 ในปี พ.ศ.2531
ได้จัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอผาขาว เมื่อปี พ.ศ.2536 ได้ยกฐานะเป็นอำเภอผาขาวโดยตำบลผาขาวเป็นตำบลหนึ่งในอำเภอผาขาว และในปี 2539 สภาตำบลผาขาวได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลผาขาว ซึ่งประกอบไปด้วย 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านผาขาว หมู่ 2 บ้านสมศักดิ์พัฒนา หมู่ 3 บ้านแสนสุข หมู่ 4 บ้านดงน้อย หมู่ 5

บ้านหัวฝาย หมู่ 6 บ้านชำเจริญ หมู่ 7 บ้านซำใหญ่ หมู่ 8 บ้านห้วยลาดใหญ่ หมู่ 9 บ้านโนนยาง หมู่ 10 บ้านโคกผักหวาน หมู่ 11 บ้านห้วยลาดเหนือ สภาพทั่วไปของตำบล สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ และจะเป็นภูเขาและหินบางส่วน โดยมีเนื้อที่ทั้งหมด 51,250 ไร่ หรือประมาณ 82 ตารางกิโลเมตร
6,394 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,245 หลังคาเรือนข้อมูลอาชีพของตำบล อาชีพหลัก ทำสวนอาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงไหม และแปรรูปอาหาร

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1. ภูผาขาว
2. น้ำพุ
3. ภูผาน้ำเต้า

การปกครองส่วนภูมิภาค
อำเภอผาขาวแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 5 ตำบล 64 หมู่บ้าน ได้แก่
1. ผาขาว (Pha Khao) 12 หมู่บ้าน
2. ท่าช้างคล้อง (Tha Chang Khlong) 14 หมู่บ้าน
3. โนนปอแดง (Non Po Daeng) 17 หมู่บ้าน
4. โนนป่าซาง (Non Pa Sang) 12 หมู่บ้าน
5. บ้านเพิ่ม (Ban Phoem) 9 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น
ท้องที่อำเภอผาขาวประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่
เทศบาลตำบลท่าช้างคล้อง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าช้างคล้องทั้งตำบล
เทศบาลตำบลโนนปอแดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนปอแดงทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลผาขาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลผาขาวทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนป่าซาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนป่าซางทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านเพิ่มทั้งตำบล

ข้อมูลจาก วิกิพีเดีย และ watisan.com
---Advertisement---