728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / อำเภอวังสะพุง

อำเภอวังสะพุง

อำเภอวังสะพุง
ทางขึ้น ถ้ำผาบิ้ง
อำเภอวังสะพุง
ที่ตั้งและอาณาเขต
อำเภอวังสะพุงมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอเมืองเลย ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอเอราวัณ ทิศใต้ ติดต่อกับ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอด่านซ้าย และ อำเภอภูเรือ
ประวัติอำเภอวังสะพุง
ท้องที่อำเภอวังสะพุงเดิมแบ่งการปกครองออกเป็น 2แขวงโดยยึดถือลำน้ำปวนเป็นเส้นแบ่งเขต(มีฐานะเป็นตำบลในปัจจุบัน) ทางฝั่งตะวันตกของลำน้ำปวนขึ้นอยู่กับเมืองหล่มสัก (ปัจจุบันคืออำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์) ของฝั่งตะวันออกของลำน้ำปวนขึ้นอยู่กับเมืองกมุทธาไสย (ปัจจุบันคือจังหวัดหนองบัวลำภู) ต่อมาปรากฏว่าแขวงทั้งสองมีพลเมืองหนาแน่นขึ้นจึงได้ยกฐานะเป็นอำเภอมีชื่อว่า อำเภอวังสะพุง เมื่อปี พ.ศ. 2440

โดยให้อยู่ในความปกครองของเมืองหล่มสัก ต่อมาในปี พ.ศ. 2450 ได้มีการจัดแบ่งเขตการปกครองใหม่ อำเภอวังสะพุงจึงถูกโอนมาขึ้นอยู่ในความปกครองของจังหวัดเลย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2451 จนถึงปัจจุบันต่อมาท้องที่บางแห่งในเขตอำเภอวังสะพุงได้แบ่งแยกออกไปเป็นอำเภอดังต่อไปนี้อำเภอภูกระดึง แยกเป็นกิ่งอำเภอเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2505 และยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2506อำเภอภูหลวง แยกเป็นกิ่งอำเภอเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2523 และยกฐานะเป็นอำเภอ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2535อำเภอเอราวัณ แยกเป็นกิ่งอำเภอเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2538 และยกฐานะเป็นอำเภอ เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2550สำหรับอำเภอภูกระดึงต่อมาได้แบ่งท้องที่บางส่วนเป็นอำเภอผาขาว โดยตั้งเป็นกิ่งอำเภอเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2531 และยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 และแบ่งท้องที่บางส่วนเป็นอำเภอหนองหิน โดยตั้งเป็นกิ่งอำเภอเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 และยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2550 สรุปแล้วอำเภอวังสะพุงเดิมมีท้องที่ครอบคลุมถึง 6 อำเภอของจังหวัดเลยในปัจจุบันภูมิศาสตร์ลักษณะภูมิประเทศสภาพโดยทั่วไปเป็นภูเขาและที่ราบสูง โดยเฉพาะด้านทิศตะวันตกมีทิวเขาภูหลวงทอดยาวตลอดแนว เป็นต้น กำเนิดแหล่งน้ำหลายสาย เช่น แม่น้ำเลย แม่น้ำทบ แม่น้ำฮวย ส่วนทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันออก เป็นที่ราบสูงสลับเตี้ยมีแม่น้ำปวนไหลผ่านแล้วไปบรรจบกับแม่น้ำเลยลักษณะภูมิอากาศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่ราบสูง มีพื้นที่ราบลุ่มเพียงเล็กน้อย สูงจากระดับน้ำทะเลเฉลี่ยประมาณ 200-500 เมตร ทำให้ฤดูร้อนอากาศร้อนจัด ฤดูหนาวอากาศหนาวจัด มี 3 ฤดู คือ
ฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนมีนาคม-มิถุนายน
ฤดูฝน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม มีฝนตกชุกพอประมาณ
ฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน–กุมภาพันธ์อากาศ ตอนกลางวันจะไม่เย็นจัด ส่วนกลางคืนเย็นจัด

การปกครองส่วนภูมิภาค
อำเภอวังสะพุงแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 10 ตำบล 141 หมู่บ้าน ได้แก่
1. วังสะพุง             (Wang Saphung)   13 หมู่บ้าน    6.  ผาน้อย    (Pha Noi)         19 หมู่บ้าน    
2. ทรายขาว           (Sai Khao)             20 หมู่บ้าน   7.  ผาบิ้ง       (Pha Bing)         6 หมู่บ้าน    
3. หนองหญ้าปล้อง  (Nong Ya Plong)    20 หมู่บ้าน    8. เขาหลวง   (Khok Khamin) 20 หมู่บ้าน    
5. ปากปวน             (Pak Puan)           11 หมู่บ้าน  10. ศรีสงคราม (Si Songkhram) 10 หมู่บ้าน    
การปกครองส่วนท้องถิ่น
ท้องที่อำเภอวังสะพุงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง ได้แก่
    เทศบาลเมืองวังสะพุง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลวังสะพุงและตำบลศรีสงคราม
    องค์การบริหารส่วนตำบลวังสะพุง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังสะพุง (นอกเขตเทศบาลตำบลวังสะพุง)
    องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทรายขาวทั้งตำบล
    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองหญ้าปล้องทั้งตำบล
    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงิ้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองงิ้วทั้งตำบล
    องค์การบริหารส่วนตำบลปากปวน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากปวนทั้งตำบล
    องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลผาน้อยทั้งตำบล
    องค์การบริหารส่วนตำบลผาบึ้ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลผาบึ้งทั้งตำบล
    องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาหลวงทั้งตำบล
    องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขมิ้น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกขมิ้นทั้งตำบล
    องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศรีสงคราม
     (นอกเขตเทศบาลตำบลวังสะพุง)

ธนาคารในอำเภอวังสะพุง
    ธนาคารกสิกรไทย จำกัด มหาชน
    ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
    ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด
    ธนาคารออมสิน
    ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอวังสะพุง
พระพุทธบาทถ้ำผาบิ้ง
พระเจดีย์วัดป่าสัมมานุสรณ์ วัดป่าสัมมานุสรณ์
เสมาหินทรายที่บ้านปากแบ่งและบ้านนาหลัก


ข้อมูลจาก วิกิพีเดีย
---Advertisement---