728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / อำเภอเอราวัณ

อำเภอเอราวัณ

อำเภอเอราวัณ
โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ผานาง - ผาเกิ้ง
อำเภอเอราวัณ
คำขวัญอำเภอเอราวัณ เอราวัณช้างใหญ่ ถิ่นลำไยขามหวาน ตำนานบั้งไฟแสน ดินแดนผ้าไหมงาม
ที่ตั้งและอาณาเขต
อำเภอเอราวัณตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด ระยะทางห่างจากตัวจังหวัดเลยประมาณ 42 กิโลเมตรมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอเมืองเลย และ อำเภอนาด้วง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอนาวัง (จังหวัดหนองบัวลำภู)
ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอผาขาว อำเภอนากลาง และอำเภอศรีบุญเรือง (จังหวัดหนองบัวลำภู)
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอวังสะพุง
ประวัติอำเภอเอราวัณ
ชื่ออำเภอเอราวัณได้มาจากชื่อถ้ำขนาดใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่บนเขาลูกหนึ่งบริเวณเขตรอยต่อระหว่างอำเภอเอราวัณกับอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยชาวบ้านเรียกกันว่า "ถ้ำเอราวัณ" เป็นถ้ำที่สวยงาม ซึ่งมีตำนานนิทานพื้นบ้านเรื่อง "ช้างเอราวัณกับนางผมหอม"ดังนั้นจึงได้นำไปตั้งชื่อหมู่บ้านเอราวัณและเป็นอำเภอเอราวัณในปัจจุบัน
ท้องที่อำเภอเอราวัณเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอวังสะพุง ต่อมาวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538
ทางกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศแบ่งเขตท้องที่การปกครองออก โดยยกฐานะเป็น กิ่งอำเภอเอราวัณ
โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ปีเดียวกัน โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่บ้านเอราวัณ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 12 และหมู่ที่ 13 ตำบลผาอินทร์แปลง เนื่องจากเป็นเขตชุมชนที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจและการคมนาคมที่สะดวก (ปัจจุบันอยู่ในเขตเทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง) จากนั้นจึงได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอเอราวัณ ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน

ภูมิศาสตร์
ลักษณะภูมิประเทศ
อำเภอเอราวัณมีพื้นที่ 262 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 163,750 ไร่
ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับภูเขา มีป่าเบญจพรรณและมีลำห้วยไหลผ่าน
เช่น ลำน้ำสวย ลำน้ำหินฮาว ลำน้ำตาดข่า ลำน้ำป่าน และลำน้ำลิ้นควาย พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้แก่ ป่าดงซำทอง ป่าหนองไผ่ ป่าผาสามยอด และป่าโคกนกยูง มีเนื้อที่ป่าโดยประมาณ 82,155 ไร่มีระดับความสูงของพื้นที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 270 เมตร
ลักษณะภูมิอากาศอำเภอเอราวัณมีลักษณะภูมิอากาศ โดยแบ่งฤดูกาลตามลักษณะอากาศของประเทศไทย แบ่งออกเป็น 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน อากาศจะร้อนและร้อนจัดที่สุดในเดือนมีนาคมและเมษายนเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับกับภูเขา ทำให้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงง่าย ฤดูร้อนจะร้อนมาก และบางครั้งจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น
ฤดูฝน จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก เริ่มปลายเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม จะเกิดฝนเนื่องจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่วนช่วงหลังจะเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคมจะมีฝนเนื่องอิทธิพลจากร่องความกดอากาศต่ำและพายุจากทะเลจีนใต้ ฤดูหนาว จะเริ่มหนาวตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ เป็นผลมาจากอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดจากประเทศจีน
เข้าปกคลุมประเทศไทย ทำให้อุณหภูมิลดลงทั่วไป และมีอากาศเย็น เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นที่ราบสลับกับภูเขา ในฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด

การปกครองส่วนภูมิภาค
อำเภอเอราวัณแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 ตำบล 47 หมู่บ้าน ได้แก่
1. ผาอินทร์แปลง  (Pha In Plaeng)   14 หมู่บ้าน
2. เอราวัณ          (Erawan)            16 หมู่บ้าน
3. ผาสามยอด     (Pha Sam Yot)    10 หมู่บ้าน
4. ทรัพย์ไพวัลย์   (Sap Phaiwan)      7 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น
ท้องที่อำเภอเอราวัณประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่
เทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลผาอินทร์แปลงทั้งตำบล
เทศบาลตำบลเอราวัณ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเอราวัณทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลผาสามยอด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลผาสามยอดทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์ไพวัลย์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทรัพย์ไพวัลย์ทั้งตำบล

สถานที่ราชการ
ที่ว่าการอำเภอเอราวัณ
โรงพยาบาลเอราวัณ
สถานีตำรวจภูธรเอราวัณ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเอราวัณ
สำนักงานเกษตรอำเภอเอราวัณ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลยเขต 2 ของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย

โรงเรียนมัธยมศึกษา
โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา
โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม
โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม

เส้นทางการคมนาคม
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 210 (อุดรธานี-วังสะพุง)
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2400 [แยกทางหลวงหมายเลข 201 (หนองหิน)-บรรจบทางหลวงหมายเลข 210
ทางหลวงชนบทของกรมทางหลวงชนบท (เอราวัณ-วังเลา)
ทางหลวงชนบทของกรมทางหลวงชนบท (วังไห-ท่าสะอาด)
ทางหลวงชนบทของกรมทางหลวงชนบท (บ้านสี่แยก-บ้านเหมืองแบ่ง)
ทางหลวงชนบทของกรมทางหลวงชนบท (บ้านขัวแตะ-โป่งศรีโทน)

สังคมและวัฒนธรรม
ปัจจุบันอำเภอเอราวัณมีประชากรจากต่างจังหวัดอพยพมาตั้งถิ่นฐานและทำมาหากินจำนวนมาก
แม้จะเป็นสังคมใหม่แต่ก็ยังคงอยู่ในวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ที่สามารถบูรณาการเข้าด้วยกันสามารถอยู่ร่วมกันได้เป็นอย่างดี และเกิดวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันในทางที่ดีขึ้นตามมา ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเอราวัณ ประกอบด้วยชาวเลยดั้งเดิม ชาวอีสาน ชาวจีน และชาวญวน
ประเพณีบุญบั้งไฟล้าน ประเพณีบุญบั้งไฟล้านเป็นประเพณีพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของอำเภอเอราวัณ ในงานมีการแข่งขันการประกวดขบวนแห่บั้งไฟ แข่งขันจุดบั้งไฟ และมีมหรสพต่าง ๆ ให้ชมอีกมากมาย ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน ในเดือนมิถุนายนของทุกปี เทศกาลงานงิ้วเอราวัณ เนื่องจากอำเภอเอราวัณมีคนไทยเชื้อสายจีนมาอยู่อาศัยในการประกอบอาชีพค้าขายอยู่มาก จึงมีกลุ่มพ่อค้าที่มีเชื้อสายจีนจัดงานเทศกาลงานงิ้วไหว้ศาลเจ้าพ่อเอราวัณขึ้น ที่บริเวณหน้าตลาดสดอำเภอเอราวัณ และยังมีมหรสพต่าง ๆ
ให้ชมอีกมากมาย ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นเวลา 4 วันในเดือนพฤศจิกายนหรือเดือนธันวาคมของทุกปี
โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ (ผานาง-ผาเกิ้ง) โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่มีเป้าหมายให้ราษฎรสามารถอยู่ร่วมกับป่าไม้ได้อย่างยั่งยืนและเกื้อกูลกัน โดยราษฎรมีความเป็นอยู่แบบพอเพียงตามวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม
และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่า นอกจากนี้ยังมีโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เพื่อให้เกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความหวงแหนในแผ่นดินที่อาศัย โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ (ผานาง-ผาเกิ้ง) ตั้งอยู่ที่บ้านผานาง หมู่ที่ 5 ตำบลผาอินทร์แปลง มีเนื้อที่ 500 ไร่พื้นที่ดังกล่าวมีความอุดมสมบูรณ์ อยู่ติดกับเขาภูผาผีถอนซึ่งมีป่าธรรมชาติประมาณ 1,500 ไร่ ปัจจุบันยังมีสภาพป่าที่สมบูรณ์ มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่มาก เช่น ลิง ชะมด อีเห็น ไก่ป่า กระรอก และนกชนิดต่าง ๆ มีสระน้ำขนาดใหญ่ซึ่งมีน้ำตลอดปี ภายในโครงการมีการพัฒนาส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎร เช่น การทอผ้าไหม โรงเพาะเห็ด บ่อเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ เพาะชำกล้าไม้ และมีรีสอร์ตไว้บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย การเดินทางใช้เส้นทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 210 (อุดรธานี-วังสะพุง) ระยะทางประมาณ 31 กิโลเมตรจากอำเภอวังสะพุง ผ่านตัวอำเภอเอราวัณไปจนถึงโรงเรียนบ้านวังสำราญในเขตอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าเขตจังหวัดเลยอีกครั้ง ไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตรถึงพื้นที่โครงการ

ทีท่องเที่ยวอำเภอเอราวัณ
วัดถ้ำข้าวสารหินภูผาสะนา
โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ผานาง - ผาเกิ้ง
วัดถ้ำข้าวสารหิน อำเภอเอราวัณ

ข้อมูลจาก วิกิพีเดีย
---Advertisement---