728x90 AdSpace

---Advertisement---

อำเภอนาด้วง

อำเภอนาด้วง
สวนรุกชาติภูข้าว อำเภอนาด้วง
อำเภอนาด้วง
ที่ตั้งและอาณาเขต
อำเภอนาด้วงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอปากชม และอำเภอน้ำโสม (จังหวัดอุดรธานี) ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอสุวรรณคูหา (จังหวัดหนองบัวลำภู) ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอนากลาง อำเภอนาวัง (จังหวัดหนองบัวลำภู) และ
อำเภอเอราวัณ ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอเมืองเลย

การปกครองส่วนภูมิภาค
อำเภอนาด้วงแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 ตำบล  41 หมู่บ้าน ได้แก่
1.     นาด้วง             (Na Duang)                12 หมู่บ้าน    
2.     นาดอกคำ         (Na Dok Kham)          17 หมู่บ้าน    
3.     ท่าสะอาด         (Tha Sa-at)                 7 หมู่บ้าน    
4.     ท่าสวรรค์          (Tha Sawan)               5 หมู่บ้าน    
การปกครองส่วนท้องถิ่น
ท้องที่อำเภอนาด้วงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่
    เทศบาลตำบลนาด้วง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลนาด้วง
    เทศบาลตำบลนาดอกคำ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาดอกคำทั้งตำบล
    องค์การบริหารส่วนตำบลนาด้วง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาด้วง (นอกเขตเทศบาลตำบลนาด้วง)
    องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าสะอาดทั้งตำบล
    องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสวรรค์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าสวรรค์ทั้งตำบล

 ตำบลนาด้วง เดิมเป็นบ้านนาด้วง ตั้งชื่อตามนายพรายด้วงอพยพมาตั้งถิ่นฐานเมื่อคราว 114 ปี
ก่อนขึ้นการปกครองกับจังหวัดอุดรธานี เปลี่ยนมาขี้นการปกครองกับตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จ.เลย
ปี 2482 ขึ้นการปกครองตำบลน้ำสวย ปี พ.ศ.2488 และตั้งเป็นตำบลนาด้วง เมื่อปี พ.ศ.2510
สภาพทั่วไปของตำบล ตำบลนาด้วงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดเลย อยู่ห่างจากจังหวัดเลย 34 กิโลเมตร

จำนวนประชากรของตำบล
จำนวนประชากรในเขต อบต. 2,773 คน และจำนวนหลังคาเรือน 725 หลังคาเรือน
 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
 1) วัดบ้านราษฎร์ประดิษฐ์
 2) วัดบ้านหนองแคน
 3) อ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย
 ตำบลนาดอกคำ เดิมขึ้นอยู่กับตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี ประมาณปี พ.ศ.2490
ได้มาขึ้นอยู่กับตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย และประมาณปี พ.ศ.2510
ได้ขึ้นอยู่กับตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย และต่อมาได้แยกออกมาตั้งเป็นตำบลนาดอกคำ
ถ้ำช่วยรัตนตรัยประกายเพชร

 สภาพทั่วไปของตำบล
มีเนื้อที่ทั้งหมด 315 ตร.กม. สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน ป่าสงวนที่เสื่อมโทรม บางส่วนปฏิรูปที่ดิน
จำนวนประชากรของตำบล
จำนวนประชากรในเขต อบต. 9,482 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,180 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล
อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่
อาชีพเสริม ทำหัตถกรรม

 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1. อบต.นาดอกคำ
2. วัดป่าห้วยปลาดุก
3. ถ้ำผายา
4. ถ้ำประกายเพชร
5. สวนป่าห้วยปลาดุก

ข้อมูลจาก วิกิพีเดีย
---Advertisement---