728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / อำเภอภูเรือ

อำเภอภูเรือ

ภูเรือ
อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
ท้องที่อำเภอภูเรือแต่เดิมนั้นเป็นส่วนหนึ่งของ อำเภอท่าลี่ อำเภอเมืองเลย และอำเภอด่านซ้าย ต่อมาเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2511 จึงได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยให้แยกบางตำบลของทั้ง 3อำเภอออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอภูเรือ และต่อมาเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2517 อำเภอภูเรือจึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอภูเรือ ตามพระราชกฤษฎีกาลงวันที่ 28 มีนาคม อำเภอภูเรือตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับแขวงไซยะบูลี (ประเทศลาว) และอำเภอท่าลี่ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเมืองเลยและอำเภอวังสะพุง ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอภูหลวง อำเภอด่านซ้ายและอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอด่านซ้าย

อำเภอภูเรือแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 6 ตำบล 47 หมู่บ้าน ได้แก่
1. หนองบัว (Nong Bua)       8 หมู่บ้าน
2. ท่าศาลา        (Tha Sala)         7 หมู่บ้าน
3. ร่องจิก          (Rong Chik)       10 หมู่บ้าน
4. ปลาบ่า (Pla Ba)            7 หมู่บ้าน
5. ลาดค่าง (Lat Khang) 6 หมู่บ้าน
6. สานตม         (San Tom)         9 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น
ท้องที่อำเภอภูเรือประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่
เทศบาลตำบลภูเรือ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหนองบัว
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองบัว (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลภูเรือ)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าศาลาทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องจิก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลร่องจิกทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลปลาบ่า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปลาบ่าทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดค่าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลาดค่างทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลสานตม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสานตมทั้งตำบล
ภูเรือ
ยอดภูเรือ

สถานที่ท่องเที่ยว
อุทยานแห่งชาติภูเรือ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง
ล่องแก่งน้ำสานภูเรือ
ล่องแก่งลำน้ำสาน ภูเรือ จังหวัดเลย แห่งเดียวในอีสาน

โรงแรมที่พัก
ภูเรือรีสอร์ท
ชัชนาถวู๊ดแลนด์ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
รังเย็นรีสอร์ท

เส้นทางการเดินทางไปภูเรือข้อมูลจาก วิกิเพียเดีย
---Advertisement---