728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / การเดินทางข้ามไปประเทศลาว มิตรภาพน้ำเหืองไทย-ลาว

การเดินทางข้ามไปประเทศลาว มิตรภาพน้ำเหืองไทย-ลาว

ท่านสามารถเดินทางไปเที่ยวที่ เมืองแก่นท้าว บ้านเมืองหมอไต้ แขวงไชยะบูีลี โดยไป-กลับ เพื่อไปซื้อสินค้าพื้นเมืองต่าง ๆ ของ สปปล.ลาว ณ. ตลาดนัดเมืองแก่นท้าว ห่างจากสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ประมาณ 1 กิโลเมตร โดยเสียค่าพาหนะคนละ 10 บาท ที่จุดชายของสปปล.ลาวมีรถสกายแล็บไว้คอบบริการ ในราคาคนละ 20 บาท ไปกลับ 40 บาท. (สามารถเดินทางไปได้แค่ตลาดนัดเมื่อง
แก่นท้าวสปปล.ลาว เท่านั้น)

ด่านตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทย 
เตรียมตัวก่อนไป สปป.ลาว
กรณีไม่มีพาสปอร์ต
จะต้องไปติดต่อขอทำใบผ่านแดนแบบชั่วคราว
-ถาวร ณ ที่ว่าการอำเภอท่าลี่ ชั้นสอง ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ

.เอกสารที่ต้องใช้
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 แผ่น
2. รูปถ่านหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป
3. ค่าธรรมเนียมในการทำใบผ่านแดน ท่านละ 40 บาท/คน
4. เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ให้นำรูปถ่ายมาด้วย 2 รูป พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน

หมายเหตุ
- ใบผ่านแดนชั่วคราวจะมีอายุใช้งาน 3 วัน 2 คืน สามารภเข้าไปได้แค่แขวงไชยะบูลีเท่านั้นไม่สามารถที่จะเดินทางไปที่เมืองหลวงพระบางได้ หากประสงค์ที่จะเดินทางไปที่เมืองหลวงพระบางจะต้องติดต่อที่ ด่านตม. แขวงไชยะบูลี (หากเกินกำหนด 3 วัน ถูกปรับ วันละ 200 บาท)
- ใบผ่านแดนแบบถาวร (สมุดเขียว) มีเฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเลยเท่านั้น มีอายุการใช้งาน 1 ปี ค่าทำเนียมในการทำใบผ่านแดนท่านละ 200 บาท

กรณีมีพาสปอร์ต
 สามารถข้ามไป สปป.ลาว ได้โดยไม่ต้องทำวีซ่า นำพาสปอร์ตไปประทับตราที่ด่านได้เลย
กรณีนำรถยนต์ส่วนบุคคลข้ามไป สปป.ลาว

เอกสารที่ใช้ในการเดินทางข้ามพรมแดนได้แก่
1. หนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ (Passport เล่มสีม่วง) และเครื่องหมายแสดงประเทศ ขอได้ที่สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ สำนักงานขนส่งจังหวัด สำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา ที่รถนั้นจดทะเบียนไว้ หรือที่สำนักงานขนส่งจังหวัด สำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา ที่มีเขตพื้นที่ความรับผิดชอบติดกับ สปป.ลาว ไม่ว่ารถจดทะเบียนจังหวัดใด ค่าธรรมเนียม 55 บาท

 หลักฐานที่ใช้ประกอบคำขอ
1. สำเนาใบคู่มือการจดทะเบียนรถที่ไม่ค้างชำระภาษี
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ใช้แสดงแนทบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 แผ่น
4. สำเนาพาสปอร์ต 1 แผ่น
5. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตนเอง) สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ที่มอบอำนาจและของผู้รับมอบอำนาจ อย่างละ 1 ชุด
6. ใบอนุญาตขับรถที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ ขอได้ที่สำนักงานมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ และสำนักงานขนส่งจังหวัดชายแดน (ไม่ว่าใบอนุญาตนั้นจะออกให้ ณ เขตพื้นที่ใด) หรือที่สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ สำนักงานขนส่งจังหวัด สำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา ค่าธรรมเนียม 25 บาท

หลักฐานที่ใช้ประกอบคำขอ 
1. สำเนาใบอนุญาตขับรถหรือใบแทนใบอนุญาต พร้อมภาพถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ
2. สำเนาหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง(ใบผ่านแดนชั่วคราว)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน
4. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตนเอง) สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ที่มอบอำนาจและของผู้รับมอบอำนาจ อย่างละ 1 ชุด
5. กรมธรรม์ประกันภัยบุคคลที่สาม (ของ สปป.ลาว) มีจำหน่าย ณ จุดชาดแดน ของ สปป.ลาว ราคาประมาณไม่เกิด 2,000 บาท/คน (นักท่องเที่ยวที่นำรถเข้าไปต้องซื้อกรมธรรม์ประกันภัยและต้องผ่านบริษัททัวร์ของลาวเสียก่อน)

หมายเหตุ
1. ให้เจ้าของเอกสารลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารด้วย
2. ให้นำเอกสารฉบับจริง คือ ใบคู่มือการจดทะเบียน ,บัตรประจำตัวประชาชน ,หนังสือเดินทาง(Passport) ไปแสดงด้วย
3. หากมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปดำเนินการแทน ให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และของผู้รับมอบอำนาจไปแสดงด้วย
4. ในการทำเอกสารรจะใช้ภาษาอังกฤษในการเขียน


การเดินทางโดยรถยนต์ จากท่าลี่ไปหลวงพระบาง ต้องผ่านบริษัทท่องเที่ยวของลาวเสียก่อน เตรียมเอกสารข้างต้นให้พร้อม รถที่เหมาะกับการใช้เดินทางแนะนำว่า ควรเป็นรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อจะเหมาะที่สุด เส้นทางลาดยางจะมีเฉพาะจากสะพานไปประมาณ 2 กิโลเมตร นอกนั้นจะเป็นทางดินสลับหิน พื้นผิวถนนขรุขระ ระหว่างทางจะผ่านหมู่บ้านและป่าเขา สำหรับห้องน้ำและปั้มน้ำมันจะหายาก การเดินทางเหมาะสำหรับทัวร์แบบคาราวาน ไม่ควรเดินทางคันเดียว

 ด่านตรวจคนเข้าเมืองฝั่งลาว
จากสะพานมิตรภาพน้ำเหืองไทย-ลาว หรือ ขัวมิตรภาพน้ำเหืองลาว-ไทยฝั่งไทยตั้งอยู่ที่บ้านนากระเซ็งตำบลอาฮีอำเภอท่าลี่จังหวัดเลยและฝั่งลาวตั้งอยู่ที่บ้านเมืองหมอใต้เมืองแก่นท้าวแขวงไชยะุบุูล เมื่อเตรียมเอกสารพร้อมแล้วขั้นตอนในการยื่นเอกสารที่ ตม. มีดังนี้คือ

ขั้นตอนฝั่งไทย
1. ยื่นเอกสารที่ด่าน ตม. เพื่อทำการประทับตรวจเอกสารและประทับตรา (ทั้งพาสปอร์ตแลพใบผ่านแดน)
2. สำหรับรถยนต์ที่จะนำเข้า สปป.ลาว จะต้องดำเนินการยื่นเอกสารที่ด่านศุลกากรให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจเอกสารว่าครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ (เสร็จพิธีการฝั่งไทย)


ขั้นตองฝั่งลาว 
1. หลังจากเสร็จสิ้นขบวนการตรวจสอบหลักฐานที่ฝั่งไทยแล้ว จะต้องมายื่นเอกสาร (พาสปอร์ต/ใบผ่านแดน) ที่ ตม.ฝั่ง สปป.ลาว
2. ในกรณีนำรถเข้าจะต้องแจ้งว่ามีผู็โดยสารกี่คนในรถและเจ้าหน้าที่ฝั่ง สปป.ลาว จะได้ตรวจสอบว่าครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ (สร็จพิธีการฝั่งลาว)

หลังจากเสร็จขั้นตอนที่ ตม. ทั้งสองฝั่งแล้วจึงจะเดินทางต่อไปได้
ข้อมูลจาก : loei.go.th
---Advertisement---