728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / เทศกาลงานออกพรรษาอำเภอเชียงคานประจำปี 2554

เทศกาลงานออกพรรษาอำเภอเชียงคานประจำปี 2554

เทศกาลงานออกพรรษาอำเภอเชียงคานประจำปี 2554
ออกพรรษาที่เชียงคาน 54
กำหนดการเปิดงาน
ประเพณีออกพรรษาที่เชียงคาน และการแข่งขันเรือยาว  ประจำปี  ๒๕๕๔
********************************
วันศุกร์ที่  ๗  ตุลาคม  ๒๕๕๔  ถึง  วันอาทิตย์ที่  ๙  ตุลาคม  ๒๕๕๔  (ตรงกับวันขึ้น ๑๐ ค่ำ, ๑๑ ค่ำ และ ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๑)
- ชมการประกวดของดีเมืองเชียงคาน  ประเภทผ้าทอ
- ชมการประกวดของดีเมืองเชียงคาน  ประเภทผลิตผลทางการเกษตร
- ชมการแสดงและจำหน่ายสินค้า “หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์”
วัน จันทร์ ที่  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๔  (ตรงกับวันขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๑๑)
เวลา  ๐๗.๐๐  น.   - ขบวนแห่ปราสาทผึ้ง, ขบวนแห่วัฒนธรรม และขบวนแห่ของดีเมืองเชียงคาน
  ของชุมชน / คุ้มวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ
  พ่อค้า ประชาชน และแขกผู้มีเกียรติ มาร่วมงานพร้อมกันที่บริเวณสามแยก
  สาธารณสุขอำเภอเชียงคาน
เวลา  ๐๙.๐๐  น.     - ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี
- วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์
         - ประธานคณะกรรมการจัดงานกล่าวรายงาน
         - ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานฯ
         - ชมขบวนแห่เทิดพระเกียรติจากโรงเรียนเชียงคาน
         - ขบวนแห่ปราสาทผึ้ง ขบวนแห่วัฒนธรรม และขบวนแห่ของดีเมืองเชียงคาน
  เคลื่อนขบวนไปตามถนนศรีเชียงคาน และเลี้ยวซ้ายเข้าที่บริเวณลาน
  วัฒนธรรม หน้าวัดท่าคก และนำปราสาทผึ้งตั้งไว้ในซุ้มปราสาทผึ้งของแต่ละ
  คุ้มวัด / แต่ละอปท.
         - เสร็จสิ้นพิธีเปิดงานออกพรรษาที่เชียงคาน
เวลา  ๑๔.๐๐  น.   - พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลเชียงคานคัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๓๖  ชิงถ้วย
  พระราชทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์  ณ สนาม
  กีฬากลางเทศบาลตำบลเชียงคาน
วัน อังคาร ที่  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔  (ตรงกับวันขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๑)
เวลา  ๐๙.๐๐  น.   - พิธีเปิดการแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนฯ
            ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  ณ บริเวณแม่น้ำโขงหน้าโรงเรียน
  บ้านเชียงคาน”วิจิตรวิทยา”
เวลา  ๑๐.๐๐  น.   - ชมการแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนฯ ราชสุดา
  สยามบรมราชกุมารี  ณ  บริเวณแม่น้ำโขงหน้าโรงเรียนบ้านเชียงคาน
  ”วิจิตรวิทยา”
- ชมการแข่งขันฟุตบอลเชียงคานคัพ ต้านยาเสพติด  ครั้งที่ ๓๖  ชิงถ้วย
  พระราชทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
เวลา  ๑๙.๓๐  น.    - ชมการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านของชุมชน / คุ้มวัด และสภาวัฒนธรรม
  ตำบลต่าง ๆ  ณ บริเวณลานวัฒนธรรม หน้าวัดท่าคก

วัน พุธ ที่  ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๕๔  (ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑)
เวลา  ๐๙.๓๐  น.   - ชมการแข่งขันเรือยาว  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนฯ ราชสุดา
  สยามบรมราชกุมารี
- ชมการแข่งขันฟุตบอลเชียงคานคัพ ต้านยาเสพติด  ครั้งที่ ๓๖  ชิงถ้วย
  พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
เวลา  ๑๔.๐๐  น.   - ประธานในพิธีเดินทางถึงปะรำพิธี
- ชมการแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนฯ ราชสุดา
  สยามบรมราชกุมารี  รอบชิงชนะเลิศ
- ชมการแข่งขันเรือยาวมิตรภาพไทย - ลาว
- พิธีปิดการแข่งขันเรือยาว  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนฯ ราชสุดา
  สยามบรมราชกุมารี  และมอบรางวัลการแข่งขันเรือยาว
- เสร็จสิ้นการแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนฯ
  ราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี
เวลา  ๑๙.๐๐  น.    - เชิญร่วมประกอบพิธีกรรม “ผาสาดลอยเคราะห์”
เวลา  ๒๐.๐๐  น.    - ชมการแข่งขันการไหลเรือไฟ ณ บริเวณลานวัฒนธรรม หน้าวัดท่าคก
   - เชิญร่วมงาน “กินข้าวแลงซุมกัน”
   - ชมการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านของชุมชน / คุ้มวัด และสภาวัฒนธรรม
  ตำบลต่าง ๆ  ณ บริเวณลานวัฒนธรรม หน้าวัดท่าคก
วัน พฤหัสบดี ที่  ๑๓  ตุลาคม  ๒๕๕๔  (ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑)
เวลา  ๐๘.๐๐  น.   - พิธีทำบุญตักบาตรเทโวฯ  ณ บริเวณลานวัฒนธรรม หน้าวัดท่าคก
เวลา  ๐๙.๐๐  น.   - ชมการแข่งขันฟุตบอลเชียงคานคัพ ต้านยาเสพติด  ครั้งที่ ๓๖  ชิงถ้วย
  พระราชทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
เวลา  ๑๔.๐๐  น.   - พิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลเชียงคานคัพ ต้านยาเสพติด  ครั้งที่ ๓๖  ชิงถ้วย
  พระราชทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
เวลา  ๑๙.๓๐ น.      - ชมการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านของชุมชน / คุ้มวัด และสภาวัฒนธรรม
  ตำบลต่าง ๆ  ณ บริเวณลานวัฒนธรรม หน้าวัดท่าคก
- คณะกรรมการตัดสินการประกวด รวมคะแนนและตัดสินการประกวด
- ประกาศผล และมอบรางวัลการประกวด


       ************************************
---Advertisement---