728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / จัดเลยโมเดล น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรนำร่อง

จัดเลยโมเดล น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรนำร่อง

จัดเลยโมเดล น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรนำร่อง
วันอังคารที่ 20 กันยายน 2554 ณ โรงแรมใบบุญเพส อำเภอเมือง จังหวัดเลย นายปรีชา  เร่งสมบูรณ์สุข  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบให้นายพรศักดิ์  เจียรณัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เดินทางเป็นประธานประชุมรับฟังความคิดเห็น การพัฒนาการบริหารจัดการน้ำ บาดาล เพื่อการเกษตร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยประชาชน หน่วยงานราชการเข้าร่วมการรับ ฟัง ประมาณ 300 คน


กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ร่วมกับสมาคมอุทกธรณีวิทยาไทย และจังหวัดเลย ได้จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเกษตรกรผู้ต้องการใช้น้ำ เพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงการต้นแบบ โดยเลือกพื้นที่ในจังหวัดเลยเป็นพื้นที่นำร่อง โดยมุ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในจังหวัดเลย ได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะด้านทรัพยากรน้ำบาดาลและการแก้ไขปัญหาที่ได้ผลเป็นรูปธรรม รวมทั้งกำหนดพื้นที่ต้นแบบในการใช้น้ำบาดาลหรือน้ำบาดาลร่วมกับน้ำผิวดินเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการนำเสนอสภาพศักยภาพของแหล่งน้ำบาดาล  ระดมความคิดเห็น เกี่ยวกับสภาพปัญหาด้านทรัพยากรน้ำของจังหวัดเลย เป็นกำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาน้ำบาดาลและเพื่อการเกษตรแบบบูรณาการกับหลายๆ หน่วยงานอย่างเป็นระบบ
ข่าว : อัมรินทร์ ชูฤทธิ์ linkloei
ภาพ : เที่ยวเลย.com
---Advertisement---