728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทหาบหามสัมภาระ ขึ้นภูกระดึง

อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทหาบหามสัมภาระ ขึ้นภูกระดึง
อัตราค่าธรรมเนียมขึ้นภูกระดึง
นายสนอง แก้วอำไพ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง เปิดเผยว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต สำหรับการอนุญาตให้เข้าไปดำเนินกิจการบริการนำเที่ยว ประเภทหาบหามสัมภาระให้นักท่องเที่ยวและค่าจ้างหาบหามสัมภาระให้นักท่องเที่ยวใน อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจ และสภาวการณ์ในปัจจุบัน อาศัยอำนาจในหมวด ๑ ข้อ ๑๓ แห่งระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าไปดำเนินกิจการท่องเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จึงให้ยกเลิกประกาศกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ฉบับลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ และให้ใช้อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต สำหรับการอนุญาตให้เข้าไปนำเนินกิจการบริการนำเที่ยวประเภทหาบหามสัมภาระให้นักท่องเที่ยวกำหนดอัตราค่าบริการรับจ้างหาบหามให้กับนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย แทนที่ได้กำหนดไว้เดิม อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ฉบบัละ ๑,๐๐๐ บาท/ปี อัตราค่าธรรมเนียมแทน ใบอนุญาต ฉบับละ ๕๐๐ บาท อัตราค่าบริการรับจ้างหาบหามสัมภาระให้เรียกเก็บได้ไม่เกินกิโลกรัมละ ๒๕ บาทโดยกำหนดน้ำหนักหาบหามสัมภาระ ดังนี้ เพศชายไม่เกิน ๕๐ กิโลกรัม/คน/เที่ยว เพศหญิงไม่เกิน ๕๐ กิโลกรัม/คน/เที่ยว

ข่าว:หนังสือพิมพ์ เมืองเลย
---Advertisement---