728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / ภูกระดึงปิดการท่องเที่ยว มิถุนายนนี้

ภูกระดึงปิดการท่องเที่ยว มิถุนายนนี้


ภูกระดึง, ผานกแอ่น


ภูกระดึงปิดการท่องเที่ยว มิถุนายนนี้
วันที่ 23 พฤษภาค 2555 นายธวัชชัย สันติสุข นักวิชาการป่าไม้ 10 เชี่ยวชาญ รักษาการอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แจ้งว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ในช่วงเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน ของทุกปี เป็นช่วงฤดูฝน ทำให้การท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึง เป็นไปด้วยความลำบาก เนื่องจากต้องเดินทางโดยการปีนเขาขึ้นสู่ยอดภูกระดึง ฝนตกทำให้เส้นทางเดินเท้าลื่น ไม่สะดวกสบาย และอาจเกิดอันตรายแก่นักท่องเที่ยวได้ จึงเห็นสมควรปิดการท่องเที่ยวและพักแรมเฉพาะบนยอดภูกระดึง ในเขตอุทยานแห่งชาติภูกระดึง เพื่อเปิดโอกาสให้สภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพลิกฟื้นและปรับตัวเองตามธรรมชาติ และเพื่อให้อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะให้บริการนักท่องเที่ยวในฤดูกาลท่องเที่ยวต่อไป

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงขอประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึง ในเขตอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 30 กันยายนของทุกปี


ข่าวจาก : สื่ออิสระเลย
---Advertisement---