728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / เลยทำรายได้จากข้าวโพดเกือบ 5 พันล้านบาท

เลยทำรายได้จากข้าวโพดเกือบ 5 พันล้านบาท

เลยทำรายได้จากข้าวโพดเกือบ 5 พันล้านบาท เกษตรจังหวัดชี้ ผลิตลด เหตุสิ่งแวดล้อมเสื่อม-ภัยแล้ง
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2555 ที่แปลงสาธิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ บ้านวังแคน หมู่ 7 ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย  สำนักงานเกษตรจังหวัดเลยงานวันรณรงค์การลดต้นทุนในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2555 โดยมีนายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเปิด

นางปทุมวัน  ประจันพล  เกษตรจังหวัดเลย กล่าวว่า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชเศรษฐกิจหลักอันดับหนึ่งของจังหวัดเลยมีพื้นที่ปลูกทั้งสิ้น 727,900 ไร่  มีผลผลิตประมาณ 521,000 ตัน ทำรายได้มากกว่า  4,850 ล้านบาท  ปัจจุบันสภาพการผลิตมีสภาวะค่อนข้างวิกฤติผลผลิตอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ต้นทุนการผลิตสูง ราคาไม่เสถียรภาพ สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมเกิดภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะปัญหาฝนทิ้งช่วง  พร้อมกับโรคแมลงเพิ่มขึ้นทุกปี ส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกร การลดต้นทุนการผลิตเป็นวิธีการที่เกษตรกรสามารถควบคุมได้ โดยปรับเปลี่ยนแนวคิดจากการพึ่งพาปัจจัยภายนอกมาเป็นการพึ่งตนเอง ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสมเพื่อผลตอบแทนที่ดีกว่าเกษตรจังหวัดเลย กล่าวอีกว่า กรมส่งเสริมการเกษตร มอบหมายให้จังหวัดเลยจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่ 10 อำเภอ เป้าหมายเกษตรกร 330 ราย  ดำเนินงานโดย การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้งระบบ ในปี 2555 กรมส่งเสริมการเกษตรได้มอบหมายให้จังหวัดดำเนินงานวันรณรงค์การลดต้นทุนในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรให้สามารถใช้ปัจจัยการผลิตได้อย่างเหมาะสม  สามารถปฏิบัติได้จริง ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายเกษตรกรในการลดต้นทุนในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ความสามารถได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน ในการแก้ปัญหาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ.

ขอบคุณข่าวจาก   
---Advertisement---