728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / การค้าชายแดนด้าน จ.เลยกับ สปป. ลาวประจำเดือนสิงหาคมลดลง

การค้าชายแดนด้าน จ.เลยกับ สปป. ลาวประจำเดือนสิงหาคมลดลง

การค้าชายแดนด้าน จ.เลยกับ สปป. ลาวประจำเดือนสิงหาคมลดลง
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลยรายงานสรุปภาวะการค้าชายแดนระหว่างไทย-สปป.ลาว ประจำเดือนสิงหาคม 2555  ด้านจังหวัดเลย โดยมีมูลค่าการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านระหว่างไทย-สปป.ลาว ด้านจังหวัดเลย ประจำเดือนสิงหาคม 2555 โดยมีมูลค่าการค้าจากด่านศุลกากรท่าลี่ , ด่านศุลกากรเชียงคาน , จุดผ่อนปรนบ้านนาข่า อ.ด่านซ้าย , จุดผ่อนปรนบ้านเหมืองแพร่ อ.นาแห้ว , จุดผ่อนปรนบ้านนากระเซ็ง อ.ท่าลี่ และจุดผ่านแดนถาวรบ้านคกไผ่ 

อ.ปากชม  มีมูลค่าการค้ารวมทั้งสิ้น  398.57 ล้านบาท โดยมีมูลค่าส่งออก จำนวน 375.34 ล้านบาท  และมีมูลค่านำเข้า จำนวน 23.23 ล้านบาท  เมื่อเทียบกับเดือน กรกฎาคม 2555  มีมูลค่าการค้ารวมลดลง 117.46  ล้านบาท  หรือคิดเป็นร้อยละ 22.76  และเมื่อเทียบกับเดือน สิงหาคม 2554  มีมูลค่าการค้ารวมเพิ่มขึ้น 112.60  ล้านบาท  หรือคิดเป็นร้อยละ 39.37

สำหรับสินค้าส่งออกที่สำคัญได้แก่ หมวดวัสดุก่อสร้าง หมวดของใช้ประจำวัน หมวดสินค้าเชื้อเพลิง หมวดยานพาหนะ และหมวดสินค้าอุตสาหกรรม  ส่วนสินค้านำเข้าที่สำคัญคือ หมวดสินค้าไม้ ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ไม้แปรรูป รองลงมาคือ หมวดสินค้ากสิกรรม ได้แก่ ลูกเดือย และมันสำปะหลัง

ขอบคุณข่าวจาก   
---Advertisement---