728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , หนองหินเปิดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวสวนหินผางาม (คุนหมิง)

หนองหินเปิดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวสวนหินผางาม (คุนหมิง)

หนองหินเปิดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวสวนหินผางาม (คุนหมิง)
   วันที่ 21 พ.ย.55 ที่สวนหินผางาม ตำบล ปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานเปิดงานเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวสวนหินผางาม ประจำปี 2555

   จังหวัดเลย โดยนายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย มีนโยบายการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รู้จักอย่างแพร่หลาย เป็นการสร้างความสามัคคีและสร้างจิตสำนึกร่วมกันในชุมชน  อำเภอหนองหิน จัดงานเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวสวนหินผางาม คุนหมิงเมืองเลย เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวสวนหินผางาม สร้างรายได้ให้กับชุมชนในด้านการท่องเที่ยวและสินค้า OTOP  ในพื้นที่สร้างจิตสำนึกให้รักถิ่นบ้านเกิดและรู้จักการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบล อีกทั้งเป็นการปลูกฝังและสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี ความเสียสละ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง มีนิมาราธอน ระยะทาง 5 กิโลเมตร การแสดง ฮูล่า ฮูป การจัดจำหน่ายสินค้า OTOP   การแสดงดนตรีพื้นเมือง ของโรงเรียนปวนพุขอบคุณข่าวจาก   
---Advertisement---