728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / ผวจ.เลย เกี่ยวข้าวโครงการภูมิปัญญาไทย ทำนาหนึ่งไร่ได้เงินหนึ่งแสน

ผวจ.เลย เกี่ยวข้าวโครงการภูมิปัญญาไทย ทำนาหนึ่งไร่ได้เงินหนึ่งแสน


ผวจ.เลย เกี่ยวข้าวโครงการภูมิปัญญาไทย ทำนาหนึ่งไร่ได้เงินหนึ่งแสน
    วันที่ 21 พ.ย.55 นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน ลงแขกเกี่ยวข้าวในโครงการภูมิปัญญาไทย ทำนา 1 ไร่ได้เงิน 1 แสนของนายเฉลิมชัย อินทรชัยศรี  เกษตรกร บ้านโคกใหญ่ ตำบลตาดข่า อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย

   ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้เดินชมนิทรรศการองค์ความรู้ภูมิปัญญาไทย การสาธิตการทำนาโยนกล้าซึ่งประหยัดต้นทุน ได้ผลผลิตสูง ของ กลุ่มส่งเสริมวิชาชีพและวิสาหกิจชุมชนอำเภอหนองหิน ที่จัดขึ้นภายในบริเวณศูนย์เรียนเศรษฐกิจพอเพียง ของนายเฉลิมชัย อินทรชัยศรี

   นายเฉลิมชัย อินทรชัยศรี กล่าวว่า ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดเลยที่ส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกร ทำกิจกรรมการเกษตรในพื้นที่จำกัด เพื่อให้เพียงพอกับการบริโภคในครัวเรือน ถ้าเหลือก็นำไปจำหน่ายเป็นรายได้ ภายใต้ “โครงการภูมิปัญญาไทย ทำนา 1 ไร่ได้เงิน 1 แสน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2555”โดยมีการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร หลังการอบรมแล้งให้เกษตรกรมาดำเนินการจัดทำกิจกรรมในแปลงนาของตนเอง โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรคอยให้คำแนะนำ

   อำเภอหนองหินคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการโดยสมัครใจ แล้วจัดทำแปลงเรียนรู้การทำนา 1 ไร่ได้เงิน 1 แสน เป็นกิจกรรมเรียนรู้ภายในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลตาดข่า อำเภอหนอง มีนายเฉลิมชัย อินทรชัยศร๊ ประธานศูนย์ฯ เป็นผู้ดำเนินการ จนบรรลุวัตถุประสงค์ จึงกำหนดจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย วันวันเก็บเกี่ยวข้าวทำนา 1 ไร่ได้เงิน 1 แสน ขึ้นขอบคุณข่าวจาก   
---Advertisement---