728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / ขอเชิญร่วมงาน “วันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 1/2556”

ขอเชิญร่วมงาน “วันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 1/2556”

ขอเชิญร่วมงาน “วันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 1/2556”
วันที่ 3 ธ.ค.55 นางอุบล อยู่สุข จัดหางานจังหวัดเลย แจ้งว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กำหนดจัดงาน วันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 1/2556 ในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2555 เวลา 08.00-15.30 น. ณ บริเวณลานด้านหน้ากองพัฒนานักศึกษา (ตึกวิชญาการ) มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสงค์จะหางานทำ/ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน/ผู้ประสบภัย
ได้เลือกตำแหน่งงานตรงกับความรู้ ความสามารถและความถนัดของตน เป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการหางานทำทั้งฝ่ายนายจ้างและผู้สมัครงาน รวมทั้งเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาทราบแนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงาน เป็นการรองรับผู้สำเร็จการศึกษา ที่จะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสมัครงาน ได้รับประสบการณ์จากการสัมภาษณ์ของนายจ้างเพื่อใช้เป็นแนวทางการเตรียมตัวเข้าสู่ระบบการจัดหางานอย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยมีตำแหน่งงานว่างกว่า 500 อัตรา วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงปริญญาตรี นอกจากนี้ ยังมีการทดสอบความถนัดทางด้านอาชีพ ให้คำปรึกษาอาชีพ แนะแนวอาชีพ รับลงทะเบียนผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ รวมถึง แจกเอกสาร แผ่นพับ แผ่นปลิวอาชีพอิสระ ฟรี 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานนัดพบแรงงานในวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัดเลย หลังเก่า ชั้น 2 โทรศัพท์ 042-812594-5 www.doe.go.th/loei/ E-Mail [email protected]


---Advertisement---