728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / อบจ.เลยทุ่มงบ 44 ล้านบาท เช่ารถกู้ชีพฉุกเฉินให้ อบต.-เทศบาลทั่วจังหวัด

อบจ.เลยทุ่มงบ 44 ล้านบาท เช่ารถกู้ชีพฉุกเฉินให้ อบต.-เทศบาลทั่วจังหวัด

อบจ.เลยทุ่มงบ 44 ล้านบาท เช่ารถกู้ชีพฉุกเฉินให้ อบต.-เทศบาลทั่วจังหวัด
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2555 ที่ศาลาประชาคม จ.เลย นายธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย (อบจ.เลย) ทำพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) เพื่อดำเนินงานและบริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัด ระหว่างสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเลย และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลย จำนวน 30 แห่ง

นายธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ นายก อบจ.เลย กล่าวว่า การมอบรถกู้ชีพให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งนี้  ดำเนินการตามโครงการสนับสนุนระบบการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อประชาชนชาวจังหวัดเลย โดยเช่ารถกู้ชีพ พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต จำนวน 30 คัน เป็นระยะเวลา 5 ปี ๆ ละ 8,800,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 40 ล้านบาท นอกจากนี้ในงบประมาณจำนวน 40 ล้านบาท ทาง อบจ.เลย ยังสนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่พนักงานขับรถ เจ้าหน้าที่ประจำรถ และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินเป็นไปอย่างทั่วถึง ทันท่วงที และมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งที่ผ่านมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใจจังหวัดเลยยังติดขัดปัญหาเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมถึงการบริหารจัดการ ไม่มีรถพยาบาลที่ได้มาตรฐาน ขาดแคลนอุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่ขาดความรู้ ความชำนาญ การดูแลรักษา การลำเลียงผู้ป่วยเป็นไปอย่างล่าช้า โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร จึงทำให้เกิดการสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินประชาชน

นายก อบจ.เลย กล่าวอีกว่า โครงการนี้จึงเป็นการสนับสนุนให้มีการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพ พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเลย และส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ดีของประชาชน ซึ่งจะเป็นการลดอัตราการตายหรือพิการของประชาชน ทั้งในสภาวะปกติและสภาวะประสบภัยพิบัติ นายธนาวุฒิกล่าว

ทั้งนี้ ภายหลังการทำบันทึกความร่วมมือดังกล่าวเสร็จสิ้น ได้มีพิธีมอบรถกู้ชีพฉุกเฉินให้แก่ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 30 แห่งด้วย.


DSC_1279sw DSC_1282sw DSC_1283w DSC_1288sw DSC_1292sw DSC_1289sw---Advertisement---