728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , ไร่สตอเบอรี่นาแห้ว แหล่งท่องเที่ยวเกษตร

ไร่สตอเบอรี่นาแห้ว แหล่งท่องเที่ยวเกษตร

ไร่สตอเบอรี่นาแห้ว แหล่งท่องเที่ยวเกษตร 
ที่ อ.นาแห้ว จ.เลย นอกจากจะมีอุทยานแห่งชาติภูสวนทรายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงแล้ว ยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรไม้ผลเมืองหนาว ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาแวะเที่ยวชม โดยเฉพาะไร่สตอเบอรี่มีเกษตรกรปลูกมากที่สุดที่ ต.แสงภา เนื่องจากมีสภาพอากาศที่หนาวเย็น อุณหภูมิเฉลี่ยในหน้าหนาว 4-20 องศาเซลเซียส และมีสภาพภูมิประเทศเต็มไปด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อนเอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตของพืชผลเมืองหนาวชนิดนี้เป็นอย่างดี     ที่โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ.นาปอ ต.แสงภา เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีการปลูกสตอเบอรี่เป็นแปลงสาธิตให้ความรู้แก่เกษตรกร และเป็นแหล่งขยายต้นพันธุ์แจกจ่ายให้เกษตรกรด้วย นอกจากนี้ที่บ้านห้วยน้ำผัก และหมู่บ้านบ่อเหมืองน้อย ต.แสงภา มีพื้นที่ปลูกสตอเบอรี่มากที่สุดในอำเภอ พื้นที่รวมกันกว่า 50 ไร่ โดยทั้งสองหมู่บ้านตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย เป็นจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และซื้อสตอเบอรี่สดๆจากไร่ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรวันละ 500-2,000 บาท โดยสตอเบอรี่จะเริ่มให้ผลผลิตตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี
สำหรับการปลูกสตอเบอรี่ของเกษตรชาวบ้านห้วยน้ำผัก และหมู่บ้านบ่อเหมืองน้อย ได้ริเริ่มปลูกกันอย่างจริงจังเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา ภายใต้โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ร่วมกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ หรือ ไบโอเทค สังกัดสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีซึ่งได้เข้ามาในพื้นที่ตั้งแต่ปี 2538 ทำให้ ณ วันนี้จึงไม่ใช่เป็นแค่รายได้เสริมภายหลังจากการผลิตข้าวโพดได้สิ้นสุดลง แล้ว แต่ยังถือเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของชาวบ้านที่กำลังมีอนาคตทางการตลาดสดใสขึ้นเรื่อยๆ


---Advertisement---