728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลยฝึกอบรมอาชีพกรีดยางพาราครั้งที่ 1/2556

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลยฝึกอบรมอาชีพกรีดยางพาราครั้งที่ 1/2556

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลยฝึกอบรมอาชีพกรีดยางพาราครั้งที่ 1/2556
    วันที่ 26 ก.พ.2556 ที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย นายวีรชัย เพชรรัตน์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดฝึกอบรมอาชีพกรีดยางพารา ครั้งที่ 1/2556

   สืบเนื่องจากอธิบดีกรมคุมประพฤติ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและคณะกรรมการเกี่ยวข้องกับการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับผู้ถูกคุมประพฤติได้ร่วมปรึกษาหารือ   เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในตลาดแรงงานซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานขอความร่วมมือกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ถูกคุมประพฤติเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพและเข้าทำงานกับสถานประกอบการต่างๆ และแนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับผู้ถูกคุมประพฤติ ทั้งสองหน่วยงาน ได้กำหนดให้จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดฝึกอบรมอาชีพกรีดยางพารา สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลยและศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย จึงร่วมกันบูรณาการจัดฝึกอบรมฝึกอาชีพกรีดยางพาราให้กับผู้ถูกคุมประพฤติ ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2556 

วัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในตลาดแรงงาน และทำให้ผู้ถูกคุมประพฤติที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานคุมประพฤติได้มีความรู้และทักษะในการกรีดยางพารา มีงานทำเป็นกิจจะลักษณะ ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับครอบครัวและสังคม ตลอดจนไม่หวนไปกระทำความผิดซ้ำอีก ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 25 คน ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย

---Advertisement---