728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / “รัฐมนตรีปรีชา” เปิดขบวนรณรงค์ไฟป่าครั้งใหญ่ที่ด่านซ้าย

“รัฐมนตรีปรีชา” เปิดขบวนรณรงค์ไฟป่าครั้งใหญ่ที่ด่านซ้าย

“รัฐมนตรีปรีชา” เปิดขบวนรณรงค์ไฟป่าครั้งใหญ่ที่ด่านซ้าย
เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2556 ที่สนามโรงเรียนชุมชนด่านซ้าย ถนนพระแก้วอาสา ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “สัปดาห์วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า” โดยมีประชาชน อาสาสมัคร หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมขบวนแห่รณรงค์นับพันคน

  นายมโนพัศ หัวเมืองแก้ว อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า การดำเนินงานโครงการสัปดาห์วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ปี 2556 ไฟป่าเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งยังเกิดผลกระทบต่อสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ โดยสาเหตุของไฟป่าสวนใหญ่เกิดจากมนุษย์แทบทั้งสิ้น ทั้งที่ตั้งใจและรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน อย่างมาก คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2543 เห็นชอบกำหนดให้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็น “วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ” และให้ทุกหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องรณรงค์ให้หยุดการเผาป่าและเผาวัสดุเชื้อเพลิงเพื่อลด หมอกควันในอากาศ

นายมโนพัศกล่าวอีกว่า ในวันนี้เป็นการรณรงค์ให้ประชาชนและเกษตรกร งดการจุดไฟเผาป่าและจุดไฟเผาไร่นา เพื่อลดควันไฟที่เกิดจากการเผาไหม้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ผลกระทบและตระหนักถึงอันตรายของควันพิษที่เกิดจาก ไฟป่า ให้แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานราชการและองค์กรเอกชน เพื่อป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมจากการจุดไฟเผา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ดำเนินการตรวจติดตามสภาพภูมิอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา และการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของไฟป่าในปัจจุบันพบว่า แนวโน้มในช่วงปลายปี 2555 ต่อไปจนถึงตุลาคม 2556 สถานการณ์ไฟป่าจะมีความรุนแรงมากกว่า ปี 2555 ที่ผ่านมาสืบเนื่องจากความผันผวนอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนของสภาพภูมิอากาศโลก อันเป็นผลเนื่องมาจากภาวะโลกร้อน ทำให้การคาดการณ์สภาวะอากาศและสถานการณ์ไฟป่าในระยะยาวทำได้ยากมาก จึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องเฝ้าติดตามสภาพภูมิอากาศอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง และเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ไฟป่าปี 2556 ซึ่งอาจมีความผันผวนของภูมิอากาศโลกอันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อนและป้องกันมิให้เกิดวิกฤติปัญหามลภาวะหมอกควันไฟปกคลุมพื้นที่ ดังเช่น วิกฤติหมอกควันภาคเหนือในช่วงเดือนมกราคม 2555 ถึงเดือน เมษายน 2555 ที่ผ่านมา
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่อนุรักษ์ในท้องที่จังหวัดเลย กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้ร่วมกับจังหวัดเลย โดยส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าขอนแก่น และสถานีควบคุมไฟป่าในสังกัด จัดทำโครงการ “สัปดาห์วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ปี 2556” ขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหา ไฟป่าในพื้นที่มิให้ไฟป่าลุกลามเข้าไปในพื้นที่อนุรักษ์ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โดยที่จังหวัดเลยเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อุทยานแห่งชาติภูเรือ อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต

นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมไฟป่า อุปกรณ์ เครื่องมือในการดับไฟป่า ความรู้ด้านอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า การฟื้นฟู การป้องกันทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม นิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ การแสดงสินค้า OTOP จากชุมชนต่างๆ การประกวดคำขวัญ การวาดภาพ เกี่ยวกับมหันตภัยจากไฟป่า รวมตลอดจนการเสวนายุทธศาสตร์ มาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันปี 2556 มีกิจกรรมในโครงการต่างๆ เยี่ยมชมนิทรรศการ กิจกรรมเกี่ยวกับการรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่าและกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่อไปและมอบรางวัลการประกวดคำขวัญ รางวัลการประกวดภาพวาด รางวัลการประกวดแฟนซีขบวนพาเหรด

นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ปัญหาไฟป่าของไทยเป็นปัญหาที่ต้องร่วมแก้ไขทุกภาคส่วนและมีมติ ครม.เมื่อ 22 สิงหาคม 2543 กำหนดให้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวัน “รณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า” รัฐบาลชุดนี้วาง 8 มาตรการ เพื่อควบคุมการเผาป่าในช่วง 100 วัน อันตราย พร้อมขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อลดปัญหาหมอกกควันข้ามแดน ทั้งนี้ การเผาเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดหมอกควันพิษ จึงจำเป็นต้องมีการควบคุมอย่างเข้มข้นเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ต้องรณรงค์สร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนในการป้องการ การเผาป่า เผาวัชพืช หลังจากเก็บเกี่ยวอนุรักษ์ธรรมชาติ ไม่ทำลายธรรมชาติ รักษาแหล่งต้นน้ำธรรมชาติอีกด้วย


---Advertisement---