728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / แบ่งปันจากเมืองสู่ป่า “สื่อรักน้องโครงการ 3” ร.ร.บ้านน้ำมี

แบ่งปันจากเมืองสู่ป่า “สื่อรักน้องโครงการ 3” ร.ร.บ้านน้ำมี

แบ่งปันจากเมืองสู่ป่า “สื่อรักน้องโครงการ 3”  ร.ร.บ้านน้ำมี
จากการที่จังหวัดเลยมีความหลากหลายด้านธรรมชาติ ภูเขาสูง ที่ราบเชิงเขา กว่าร้อยละ 75 ของพื้นที่ นอกนั้นเป็นพื้นที่ที่ราบลุ่ม ความแตกต่างทางวิถีชีวิต ความเป็นอยู่และด้านสังคม มีหมู่บ้านห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร ทั้งชีวิตความเป็นอยู่ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ถนน น้ำอุปโภค-บริโภคอาหาร สิ่งอำนวยความสะดวกและปัญหาสังคม โดยเฉพาะเด็ก เยาวชนอันเป็นกำลังสำคัญของชาติ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการดูแลทั้งด้านโภชนาการ สุขภาพ อนามัย ความรู้ การศึกษา แม้จะไม่เท่าเทียมกับชุมชนเมืองก็ตาม

ด้วยเหตุผลและสภาพปัญหาดังกล่าว ชมรมสื่อเสรีเลย ที่รวมตัวกันมาอย่างเหนียวแน่น มั่นคงกว่า 30 คน มองการไกลว่า “เด็ก คือ อนาคตของชาติ” ประกอบกับแต่ละปี จะมีวันผู้สื่อข่าว คือวันที่ 5 มีนาคม ชมรมสื่อเสรีเลยจะไม่การจัดงานเลี้ยงงานสังสรรค์ แต่ได้แสดงจำนงเป็นเป้าประสงค์หนึ่งเดียวกันว่า ต้องจัดโครงการ ”สื่อรักน้อง”เพื่อสร้างประโยชน์แก่เด็ก นักเรียน เยาวชนและสังคมส่วนรวม

ในปีนี้เป็นปีที่ 3 หรือโครงการ 3 ด้วยการสรรหาคัดเลือกสถานศึกษาที่มีความกันดาร ขาดแคลนด้านต่างๆทั้งตัวเด็กเอง ครู-อาจารย์ และส่วนประกอบของโรงเรียนว่าต้องการอะไร มีปัญหาขาดแคลนสิ่งใดบ้าง โดยสอบถามไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแต่ละเขตพื้นที่ทั้ง 3 เขต ที่กำหนดว่าจะออกไปช่วยเหลือแบบหมุนเวียนปีละ 1 เขตฯ 1 โรงเรียน จากนั้นจะมีทีมงานออกไปสำรวจสภาพพื้นที่จริงด้วยตนเองเพื่อหาข้อมูล และเข้าสู่กระบวนการรับการบริจาคปัจจัยต่างๆทั้งเงิน วัสดุ อุปกรณ์การเรียน การสอน การกีฬา ยารักษาโรค สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียนและทุนการศึกษา โครงการอาหารกลางวัน จากหน่วยงาน องค์กร เอกชน ใน จ.เลย และจากสมาชิกชมรมสื่อเสรีเลยด้วยกัน เพื่อรวบรวมเดินทางสู่พื้นที่เป้าหมาย

ในปี 2556 นี้ กิจกรรมโครงการสื่อรักน้อง ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2556 โดยจุดหมายของทีมงานชมรมสื่อเสรีเลยคือโรงเรียนบ้านน้ำมี ต.น้ำทูน อ.ท่าลี่ คณะกว่า 20 ชีวิตเดินทางด้วยรถยนต์กระบะ บรรทุกสิ่งของบริจาค จากตัวเมืองเลย ถึง อ.ท่าลี่ ผ่าน ต.อาฮี และลัดเลาะตามถนนยุทธศาสตร์ชายแดนไทย-ลาว ถึงบ้านห้วยเดื่อ ต.น้ำทูน เลี้ยวซ้ายขึ้นป่าและภูเขาสูง ถนนเป็นหิน โขดหิน รากไม้ ลูกรัง ขรุขระ สูง-ชัน 17 กิโลเมตร รวมระยะทาง จ. เลยถึงบ้านน้ำมี 95 กิโลเมตร ถึงเป้าหมายบ้านน้ำมี ฯ บนความสูง 770 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง

ท่ามกลางภูเขาสูง 4-5 ลูก ทีมงานขนสัมภาระลงจากรถ และนำเครื่องมือ อุปกรณ์ ลงมือซ่อมอาคารโรงอาหาร ส่วนหนึ่งแยกย้ายไปซ่อมคอมพิวเตอร์ เครื่องรับโทรทัศน์ หลังจากนั้นได้จัดกิจกรรมกลางแจ้ง เล่นกีฬา เกมส์ กับเด็กนักเรียน ตกค่ำในวันแรกนี้เราใช้กุ๊กฝีมือดีจากสมาชิกชมรมฯทำอาหารกินกันอย่างเป็นกันเองสนุกสนาน โดยมีว่าที่ ร.ท.อภิชาติ จันทวรรณ ปลัดอำเภอท่าลี่ นำเจ้าหน้าที่ อส.มาคอยดูแลความปลอดภัยให้คณะด้วย พร้อมร่วมกิจกรรมกับชมรมสื่อเสรีเลยด้วย

รุ่งเช้าก็มีกิจกรรมบริการอาหาร น้ำ นม แก่เด็กนักเรียน ประชาชน มีแม่บ้านนับสิบคนพร้อมผู้นำหมู่บ้านมาช่วยทำอาหาร เลี้ยงทั้งเช้า-เที่ยง ควบคู่ไปกับการบริการส่งเสริมความรู้ด้านโรคฟัน ตรวจฟันจาก ทันตแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

ต่อจากนั้นก็เป็นพิธีมอบสิ่งของให้แก่เด็ก และโรงเรียน รวมถึงผู้ปกครอง โดยมีกิจกรรมให้นักเรียนกับผู้ปกครองได้เล่นเกมส์ร่วมกันด้วย ซึ่งการมอบสิ่งของครั้งนี้มีนายฉัตรเฉลิม หัตถกรรม ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย เดินทางไปร่วมงานด้วย ในฐานะผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยนายวิชัย จินดาเหม ประธานชมรมสื่อเสรีเลย

โครงการสื่อรักน้อง ของ ชมรมสื่อเสรีเลย ไม่ใช่โครงการ กิจกรรมที่ใหญ่โตอะไรนัก แต่เกิดขึ้นจากแรงศรัทธา ความเป็นจิตอาสาอย่างแท้จริง ไม่มุ่งหวังผลตอบแทนทางด้านใด ๆ ทั้งสิ้น เพียงเพื่อขอเป็นอีกหนึ่งแรงที่มีส่วนส่งเสริม สนับสนุนด้านความรู้ ด้านสุขภาพอนามัยความเจริญทางกาย จิตใจ ของเด็ก-เยาวชนในถิ่นทุรกันดารห่างไกลให้มีโอกาสด้านต่างๆสูงขึ้น มีกำลังแรงใจ ความมุ่งมั่นในการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเอง ครอบครัวและชุมชน เป็นกำลังที่สำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไป ชมรมสื่อเสรีเลย ขอขอบคุณอย่างสูงกับผู้ร่วมสนับสนุนโครงการดังกล่าวนี้

---Advertisement---