728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / รมว.กระทรวงทรัพยากรฯ เปิดศูนย์เรียนรู้ทอผ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รมว.กระทรวงทรัพยากรฯ เปิดศูนย์เรียนรู้ทอผ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รมว.กระทรวงทรัพยากรฯ เปิดศูนย์เรียนรู้ทอผ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2556 นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้ทอผ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บ้านนาป่าหนาด หมู่ที่ 12 ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกล่าวว่า การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ทอผ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแห่งนี้ เป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในพื้นที่บ้านนาป่าหนาดและใกล้เคียง ได้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตสิ่งทอ ในรูปแบบต่างๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประชาชนและชุมชนได้มีการปรับเปลี่ยนแนวความคิด ค่านิยมและพฤติกรรมการดำเนินชีวิตไปสู่การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สำเร็จ และเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เกี่ยวกับชาวไทดำ ในบ้านนาป่าหนาด อำเภอเชียงคาน ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเปิดโอกาสให้ให้ประชาชนได้เข้าถึงสินค้า ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค ได้มีส่วนร่วมในการดูแล รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยังยืน ซึ่งที่บ้านนาป่าหนาด อ.เชียงคาน แห่งนี้ถือเป็นศูนย์นำร่อง ที่จะนำไปสู่การเปิดศูนย์ทอผ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศต่อไป

---Advertisement---