728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / พมจ.เลยจัดงานวันครอบครัว-วันผู้สูงอายุ

พมจ.เลยจัดงานวันครอบครัว-วันผู้สูงอายุ

พมจ.เลยจัดงานวันครอบครัว-วันผู้สูงอายุ
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 ณ สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย นายเริงชัย ไชยวัฒน์ ปลัดจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดงานวันแห่งครอบครัว วันผู้สูงอายุ และสมัชชาครอบครัวจังหวัดเลยประจำปี 2556 จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดเลย
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และองค์กรภาคีเครือข่ายที่ดำเนินงานด้านครอบครัวร่วมกิจกรรม
  นายเริงชัย ไชยวัฒน์ ปลัดจังหวัดเลย กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดี ที่ภาคีเครือข่ายคนทำงานด้านครอบครัว และด้านผู้อายุ หลายภาคส่วนได้บูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมอันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสังคมเมืองเลยของเรา และเพื่อรณรงค์ให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน มีส่วนร่วมในการตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของผู้อายุรวมถึงการพัฒนาครอบครัวให้มากขึ้น และคณะกรรมการการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวได้ส่งเสริมให้มีการประชุมสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัดและระดับชาติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งจังหวัดเลยได้ดำเนินการจัดงานวันแห่งครอบครัว วันผู้สูงอายุ และสมัชชาครอบครัวอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี 

---Advertisement---