728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , ภูผาผึ้ง ต.ห้วยบ่อซืน

ภูผาผึ้ง ต.ห้วยบ่อซืน

ภูผาผึ้ง ต.ห้วยบ่อซืน
ภูผาผึ้ง ต.ห้วยบ่อซืน 
ภูผาผึ้ง ต.ห้วยบ่อซืน อ.ปากชม การเดินทางออกจากเมืองเลย เลี้ยวขวาสามแยกบ้านธาตุ( เลย-ปากชม) ถึงบ้านกลางเลี้ยวขวา ประมาณ7 กิโลเมตร ถามชาวบ้านได้เลยครับว่าวัดศรีวิชัยประชาราม(วัดบ้าน) อยู่ไหน ภูผาผึ้ง ต.ห้วยบ่อซืน

ภูผาผึ้ง ต.ห้วยบ่อซืน

ภูผาผึ้ง ต.ห้วยบ่อซืน

ภูผาผึ้ง ต.ห้วยบ่อซืน

ภูผาผึ้ง ต.ห้วยบ่อซืน

ภูผาผึ้ง ต.ห้วยบ่อซืน

ภูผาผึ้ง ต.ห้วยบ่อซืน

ภูผาผึ้ง ต.ห้วยบ่อซืน

ภูผาผึ้ง ต.ห้วยบ่อซืน

---Advertisement---