728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / ท่องเที่ยวและกีฬาจ.เลยเปิดอาคารสำนักงานหลังใหม่

ท่องเที่ยวและกีฬาจ.เลยเปิดอาคารสำนักงานหลังใหม่

ท่องเที่ยวและกีฬาจ.เลยเปิดอาคารสำนักงานหลังใหม่
เมื่อวันที่ 6 เม.ย.2556 ณ บริเวณสนามกีฬากลาง อ.เมืองเลย จ.เลย นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์บริการท่องเที่ยวและกีฬา และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย หลังใหม่

 นายสุพจน์ วงศ์พรหมท้าว ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย กล่าวว่า สืบเนื่องจากจังหวัดเลยได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการท่องเที่ยวและกีฬาและสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย งบประมาณ 3 ล้านบาท เพื่อเป็นศูนย์บริการข้อมูลที่เชื่อมโยงการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและกีฬาสู่ท้องถิ่น เพื่อประสานงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกจังหวัดเลย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการที่ศูนย์ และเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ในปี 2558 ที่ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยและยังอนุญาตให้การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลยเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่อาคารดังกล่าวทั้งนี้ หลังจากเปิดบริการมาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 มีผู้มาใช้บริการแล้วกว่า 200 คน ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีมาใช้บริการและจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆและใน อนาคตจะได้รับรับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัยมาเพื่อบริการด้านการท่องเที่ยวด้านการกีฬา ประชาชนทั่วได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ต่อไป

---Advertisement---