728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / สพป.เลย 1 สัมมนาครู เปิดโลกการศึกษาสู่ความเป็นสากล รับอาเซียน

สพป.เลย 1 สัมมนาครู เปิดโลกการศึกษาสู่ความเป็นสากล รับอาเซียน

สพป.เลย 1 สัมมนาครู เปิดโลกการศึกษาสู่ความเป็นสากล รับอาเซียน
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 (สพป.เลย 1) จัดการประชุมสัมมนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 และการศึกษาเอกชน โดยมีนายสุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการ สพป.เลย 1 เป็นประธานเปิดงาน

นายวีรพงษ์ อุ่นมานนท์ รองผู้อำนวยการ สพป.เลย 1 กล่าวว่า การจัดประชุมสัมมนาครั้งนี้ สืบเนื่องจากนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ ดำเนินงานตามจุดเน้นและแนวทางพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยเน้นให้ทุกโรงเรียนพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการคิดระดับสูง มีทักษะชีวิตที่ดี มีการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามวัย ใช้เทคโนโลยีเพื่อการแสวงหาความรู้ มีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนเร่งรัดพัฒนาความสามารถในด้านภาษา ด้านการคำนวณและด้านเหตุผลในทุกระดับชั้นตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 (สพป.ลย.1) ได้นำเข้าสู่การพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพตามนโยบายแนวคิด 555 แห่งการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้การนิเทศ ติดตามและประเมินผลแบบร่วมพัฒนาเต็มพิกัด เน้นนวัตกรรมขับเคลื่อนสู่คุณภาพผู้เรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษาทั้งระบบ

รองผู้อำนวยการ สพป.เลย 1 กล่าวอีกว่า การเตรียมการขับเคลื่อนครั้งสำคัญนี้ จำเป็นต้องเตรียมบุคลากรให้พร้อม มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจนตรงกันในหลักวิธีการทำงาน ที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพ สามารถนำไปบริหารจัดการในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้นำเทคนิคการออกแบบการเรียนรู้ด้วย Backward Design และใช้เทคนิควิธีของ GPAS เป็นนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดทักษะกระบวนการคิดระดับสูงที่นำไปอธิบายให้เห็นคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ทำให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง มีอิสระนำไปสู่การเปิดโลกทางการศึกษาสู่ความเป็นสากล รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่กำลังจะมาถึง

การประชุมสัมมนาครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด รวมทั้งการศึกษาเอกชน จำนวน 1,958 คน โดยมี ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) เป็นวิทยากรตลอดการประชุมสัมมนา

---Advertisement---