728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / จังหวัดเลยจัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภค

จังหวัดเลยจัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภค


จังหวัดเลยจัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภค
จังหวัดเลเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 ที่หน้าศาลากลางจังหวัดเลย นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเปิดงานวันคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2556 จัดโดยคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำจังหวัดเลย

นายไชยยงค์ พิทักษ์สฤษดิ์ ประธานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำจังหวัดเลย กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ เนื่องจากได้มีการตราพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2522 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวขึ้นมาบังคับใช้ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนหันมาสนใจ และรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค และให้เกิดความตระหนักในการปกป้องสิทธิของตนตามกฎหมาย เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐกับเอกชนในการคุ้มครองผู้บริโภค และเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้ประกอบธุรกิจ สร้างจิตสำนึกอันดีแก่ผู้ประกอบธุรกิจ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้บริโภค


สำหรับกิจกรรมในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้แก่ผู้บริโภคของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย สำนักงานอัยการจังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด และสำนักงานที่ดินจังหวัด นอกจากนี้ยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคราคาประหยัดจากห้างร้านเอกชน และการจำหน่ายผลิตภันฑ์อาหารโอท็อปในท้องถิ่นด้วย


---Advertisement---