728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / สับปะรดบ้านไร่ม่วง เตรียมยื่นจดทะเบียน เป็นทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว

สับปะรดบ้านไร่ม่วง เตรียมยื่นจดทะเบียน เป็นทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว

ปะรดบ้านไร่ม่วง
สับปะรดบ้านไร่ม่วง เตรียมยื่นจดทะเบียน เป็นทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว
เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดบ้านไร่ม่วง อ.เมืองเลย เตรียมยื่นจดทะเบียน “สับปะรดไร่ม่วง” เป็นทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว เพื่อยกระดับราคา และป้องกันผู้ขายถิ่นอื่นแอบอ้างหลอกลวงผู้ซื้อ

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 จังหวัดเลยประชุมพิจารณาข้อมูลเตรียมยื่นขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สินค้าสับปะรดบ้านไร่ม่วง ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย เพื่อคุ้มครองผู้ผลิต แหล่งผลิต ยกระดับราคา และป้องกันผู้ขายแอบอ้าง หลอกลวงผู้ซื้อ โดยมีนายฐานิศร์ น้อยเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานที่ประชุมร่วมกับ ผู้อำนวยการสำนักเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา ผู้แทนส่วนราชการจังหวัดเลย และ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกและจำหน่ายสับปะรดไร่ม่วง เพื่อพิจารณาเตรียมข้อมูลขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications : GI) สินค้าสับปะรด ที่มีถิ่นปลูกและจำหน่ายเป็นผลผลิตหลักด้านการเกษตรของบ้านไร่ม่วง
ปะรดบ้านไร่ม่วง

 นายถนอม วงษ์สกุล ประธานกลุ่มสับปะรดไร่ม่วง เปิดเผยว่า สับปะรดไร่ม่วง เป็นสับปะรดเชื้อสายปัตตาเวีย จากจังหวัดระยอง นำมาปลูกที่บ้านไร่ม่วงตั้งแต่ปี 2521 และมีการพัฒนามาเป็นลำดับ จนปัจจุบันเป็นเกษตรกรปลูกเกือบ 200 ราย พื้นที่ปลูกกว่า1,200 ไร่ เป็นสับปะรดที่มีเอกลักษณ์ ผลผลิตรุ่นแรก เนื้อฉ่ำ รสหวาน ผลผลิตรุ่นที่สอง เนื้อกรอบ รสอมเปรี้ยว เป็นที่รู้จักและนิยมบริโภค ทั้งในจังหวัดเลย รวมทั้งนักท่องเที่ยวเดินทางผ่านจังหวัดเลย และมักจะมีผู้จำหน่ายนำสับปะรดจากแหล่งปลูกอื่นมาแอบอ้างเป็นสับปะรดไร่ม่วงจำหน่ายให้กับผู้ซื้อ ก่อให้เกิดความเสียหาย กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดไร่ม่วง จึงคิดหามาตรการคุ้มครอง ป้องกันไม่ให้มีการแอบอ้างชื่อ และพัฒนาผลผลิตให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร
ปะรดบ้านไร่ม่วง

นายวรวุฒิ โปษกานนท์ ผู้อำนวยการสำนักเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เป็นมาตรการคุ้มครองผลผลิตของพื้นที่ต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดการละเมิดหรือแอบอ้างหาประโยชน์ เป็นการสร้างอัตลักษณ์และชื่อเสียง ให้กับสินค้าเฉพาะท้องถิ่น เช่น ไข่เค็มไชยา เป็นสินค้าเอกลักษณ์ประจำถิ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผ้าไหมแพรวา เป็นสินค้าเอกลักษณ์ประจำถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา เป็นสินค้าเอกลักษณ์ประจำถิ่นของจังหวัดในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ ดังนั้นการที่จังหวัดเลย จะยื่นขอขึ้นทะเบียนสับปะรดไร่ม่วง เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ พ.ศ.2556 จึงถือเป็นการปกป้อง คุ้มครองสิทธิของสินค้าประจำถิ่นตามกฎหมาย และจะช่วยสร้างชื่อเสียงสับปะรดไร่ม่วงให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น สร้างรายได้แก่เกษตรกรมากขึ้น และสร้างสำนึกให้กับสมาชิกชุมชน ในการรักและหวงแหนภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วย


---Advertisement---