728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / อพท.ร่วมลงนามจังหวัดเลยขับเคลื่อนสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

อพท.ร่วมลงนามจังหวัดเลยขับเคลื่อนสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

อพท.ร่วมลงนามจังหวัดเลยขับเคลื่อนสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
ที่โรงแรมเลยพาเลซ นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการ อพท.และภาคีที่เกี่ยวข้องได้ร่วมลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลย ระหว่าง อพท.ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

  และภาคีรวมกันเป็นหนึ่งเพื่อร่วมกันพัฒนาพื้นที่พิเศษภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี เป้าหมายรายได้จากการท่องเที่ยวกว่า 35,505 ล้านบาท ในปี 2565

 เพื่อเป็นการร่วมกันขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลย สพพ.๕ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือหรือ เอ็มโอยูการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่พิเศษเลย ทั้งนี้แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลยได้กำหนดวิสัยทัศน์ของการพัฒนาพื้นที่พิเศษเลยไว้ว่า “เมืองน่าพักผ่อนและเรียนรู้ประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่คุณภาพระดับสากล” และกำหนดคำที่แสดงถึงลักษณะเด่น(Gimmick)ของการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษเลย ที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้ในความเป็นเมืองท่องเที่ยวเลยที่ว่า “สบาย สบาย สไตล์ เลย หรือ Leisure Loei”

   แนวทางการทำงานของแผนปฏิบัติการประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ระยะเวลา 10 ปี รวมวงเงินงบประมาณ 3,077.4 ล้านบาท เป้าหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย ภายใต้ขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่ และเน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และรายได้จากการท่องเที่ยวมีอัตราการขยายตัวจาก 2,288.19 ล้านบาทในปี 2556 เป็น 35,505 .65 ล้านบาท ในปี 2565

   สำหรับพื้นที่พิเศษเลย ครอบคลุม 9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองเลย เชียงคาน ท่าลี่ ด่านซ้าย ภูเรือ นาแห้ว ภูกระดึง ภูหลวง หนองหิน มีบทบาทที่หลากหลาย ด้วยการเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเมืองสร้างสรรค์ และเมืองน่าอยู่น่าเที่ยว โดยการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1 กลุ่มพื้นที่เชียงคาน ท่าลี่ เมืองเลย 2 กลุ่มพื้นที่ด่านซ้าย ภูเรือ นาแห้ว 3 กลุ่มพื้นที่ภูกระดึง ภูหลวง หนองหิน

---Advertisement---