728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / พิธีล้างพระธาตุศรีสองรัก ศรัทธาประชาชนนับหมื่นร่วมงาน

พิธีล้างพระธาตุศรีสองรัก ศรัทธาประชาชนนับหมื่นร่วมงาน

พิธีล้างพระธาตุศรีสองรัก ศรัทธาประชาชนนับหมื่นร่วมงาน
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานงานล้างพระธาตุศรีสองรัก โดยมีประชาชนและผู้เคารพเลื่อมใสเดินทางมาร่วมงานนับหมื่นคน โดยเฉพาะชาวอำเภอด่านซ้ายที่ไปทำงานในต่างจังหวัดต่างเดินทางกลับมาร่วมงานที่บ้านเกิดครั้งนี้

นายถาวร เชื้อบุญมี หรือเจ้าพ่อกวน ผู้นำทางวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของเมืองด่านซ้าย กล่าวว่า พิธีล้างพระธาตุเป็นส่วนหนึ่งของงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ประจำปี 2556 โดยจัดขึ้นเป็นประเพณีสืบต่อกันมาช้านาน ในปีนี้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2556 เป็นเวลา 4 วัน วันนี้เป็นวันทีสอง เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปที่เคารพเลื่อมใสศรัทธาและยึดมั่นในองค์พระธาตุศรีสองรัก ได้บำเพ็ญกุศลและนมัสการพระธาตุศรีสองรัก รวมถึงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นกำหนดพิธีเปิดงานในวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 เวลา ประมาณ 09.30 น. ณ บริเวณลานหน้าพระองค์พระธาตุศรีสองรัก กิจกรรมสำคัญตลอด 4 วัน วัดสุดท้ายของงานเป็นพิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดโพนชัย พิธีบูชาพระธาตุ พิธีถวายต้นผึ้งและพิธีสรงธาตุ พิธีเวียนเทียน พิธีจุดบั้งไฟและบรรพชาอุปสมบท เป็นต้น

เจ้าพ่อกวนกล่าวว่าอีกว่า พระธาตุศรีสองรักก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2103 แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2106 นับเป็นเวลา 451 ปีตั้งแต่มีการก่อสร้างและ 450 นับแต่เริ่มมีการสมโภชครั้งแรก ในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ แห่งกรุงศรีอยุธยา และพระเจ้าไชยเชษฐา แห่งกรุงศรีสัตนาคนหุต พระธาตุศรีสองรัก นับเป็นโบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสักขีพยานแห่งการทำสัญญาพระราชไมตรีและเครื่องหมายเขตแดนระหว่างสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยา และพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช แห่งกรุงศรีสัตนาคนหุต งานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ถือเป็นงานประเพณีและพิธีกรรมที่สำคัญของชาวอำเภอด่านซ้าย และประชาชนทั่วไปได้รำลึกถึงประจักษ์พยานในสัจจะและไมตรีแห่งบูรพกษัตริย์ 2 ราชอาณาจักร พระธาตุศรีสองรัก จึงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยและชาวลาวให้ความเคารพนับถือมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปสักการะองค์พระธาตุศรีสองรัก มีข้อห้ามใส่เสื้อผ้าสีแดง หรือถือสิ่งของที่มีสีแดงเข้าไปบริเวณองค์พระธาตุ ด้วยเหตุผลที่ว่า… ‘พระธาตุศรีสองรัก’ เป็นพระธาตุที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสักขีพยานในความรักใคร่ระหว่างประเทศไทย และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาตั้งแต่สมัยโบราณ ทั้งนี้ ‘สีแดง’ อาจเปรียบได้กับ ‘เลือด’ ที่เป็นผลของการทำสงคราม ดังนั้น คนโบราณจึงมีการห้ามไม่ให้ผู้ที่สวมเสื้อผ้าสีแดง เข้าไปบริเวณองค์พระธาตุ จนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบมาจนถึงปัจจุบันด้วยเช่นกัน

---Advertisement---