728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / คุมประพฤติเลยจัดโครงการสานฝันร่วมใจต้านภัยยาเสพติด

คุมประพฤติเลยจัดโครงการสานฝันร่วมใจต้านภัยยาเสพติด

คุมประพฤติเลยจัดโครงการสานฝันร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556  ที่กองร้อยสารวัตรทหาร จังหวัดทหารบกเลย นายฐานิศร์ น้อยเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดโครงการ “สานฝัน ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด”   จัดโดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย

นายสมศักดิ์  กิจนาคะเกศ  ผู้อำนวยการสำนักงาน      คุมประพฤติจังหวัดเลย  กล่าวว่า ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศ  รัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ โดยผนึกเอาพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กำหนดทิศทางแก้ไข เน้นคุณภาพให้เกิดความยั่งยืนเป็นหลัก กรมคุมประพฤติ


กระทรวงยุติธรรม ได้นำพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย และจิตใจของผู้ติดยาเสพติดให้กลับคืนสู่สภาพปกติ  โดยไม่เสี่ยงต่อการเป็นผู้ติดยาเสพติด และเพื่อ   เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ติดยาเสพติดกลับตนเป็นคนดี โดยถือว่าผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติด เป็นผู้ป่วยที่ต้องรักษาให้หายด้วยการบำบัดรักษา   การอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ที่อยู่ในระบบบังคับบำบัดได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติดให้โทษ มีทักษะในการปฏิเสธ และทักษะในการดำเนินชีวิตร่วมกับบุคคลในครอบครัว และบุคคลในชุมชน สามารถปฏิบัติตามแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ไม่หวนกลับไปกระทำซ้ำอีก


---Advertisement---