728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / ธกส.เชียงคาน เปิดร้านค้าชุมชน “ซีบีมาร์ท” แห่งแรกในจังหวัดเลย

ธกส.เชียงคาน เปิดร้านค้าชุมชน “ซีบีมาร์ท” แห่งแรกในจังหวัดเลย

ธกส.เชียงคาน เปิดร้านค้าชุมชน “ซีบีมาร์ท” แห่งแรกในจังหวัดเลย
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556 นายวิรัติ  ศักดิ์จิรพาพงษ์  กรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  เป็นประธานเปิดอาคารสำนักงานสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบ้านนาบอนและร้านค้าชุมชน CB-Mart นาบอน โดยมีนายนเรน  พรหมมินต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดเลย นายแดน  สีตื้อ ประธานคณะกรรมการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบ้านนาบอน และราษฎรชาวบ้านนาบอนร่วมงานในวันนี้เป็นจำนวนมาก ที่บ้านนาบอน ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

  นายแดน  สีตื้อ ประธานคณะกรรมการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบ้านนาบอน กล่าวว่า สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบ้านนาบอน เกิดขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจของสมาชิก โดยยกระดับจาก กองทุนหมู่บ้าน หมูที่ 2 และกลุ่มอาชีพเป็นสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน โดยการน้อมนำเอาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงหลักการทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติ ซึ่งพัฒนามาตามลำดับตั้งแต่ขั้นที่ 1 พึ่งพาตนเอง ขั้นที่ 2 รวมกลุ่มพึ่งพาซึ่งกันและกัน และขั้นที่ 3 พัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชน และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย

นายแดน กล่าว่าต่ออีกว่า ปัจจุบันสถาบันมีสมาชิกทั้งหมด 561 ราย แบ่งเป็น 89 กลุ่ม มีกลุ่มที่เป็นเครือข่ายทั้งหมด 13 กลุ่ม เช่นกองทุนหมู่บ้านนาบอน กลุ่มน้ำดื่ม กลุ่มเลี้ยงสุกร กลุ่มปาล์มน้ำมัน กลุ่มของใช้ในครัวเรือน กลุ่มเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ กลุ่มเลี้ยงโคขุน และกลุ่มร้านค้าชุมชน CB-Mart  บ้านนาบอน  ซึ่งจะได้พัฒนาเป็นศูนย์รวมธุรกิจชุมชน รวมซื้อ รวมขาย ของสมาชิกทั้งหมด

---Advertisement---