728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแห่เทียนพรรษา เมืองเลย ประจำปี 2556

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแห่เทียนพรรษา เมืองเลย ประจำปี 2556

งานประเพณีแห่เทียนพรรษา เมืองเลย ประจำปี 2556
เทศบาลเมืองเลย กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเลย

ด้วยเทศบาลเมืองเลย ร่วมกับส่วนราชการ บริษัท ห้างร้าน องค์กร สถาบันการศึกษา และชุมชนย่อยต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองเลย จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป ในปี ๒๕๕๖ มีต้นเทียนพรรษาเข้ารวมทั้งหมด ๑๓ ต้นเทียน การประกวดขับร้องทำนองสรภัญญะ และการแสดงสมโภชต่างๆ
กำหนดการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๖

วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ (ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๘)
เวลา ๑๐.๐๐ น. -เริ่มการประกวดขับร้องทำนองสรภัญญะ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลเมืองเลย
เวลา ๑๓.๐๐ น. -รถหน่วยเทียนพรรษาที่ประดิษฐ์ตกแต่งแล้ว และขบวนแห่ประกอบทั้ง ๑๓ หน่วยเทียน พร้อมกันที่ตั้งขบวน ณ ถนนมลิวรรณ หน้าศาลากลางจังหวัดเลย
เวลา ๑๔.๐๐ น. -ขบวนรถต้นเทียนพรรษา พร้อมขบวนแห่ประกอบเคลื่อนจากบริเวณจุดตั้งขบวนหน้าสนามศาลากลางจังหวัดเลย ตรงมาถึงสี่แยกไฟแดง (หน้าศาลากลาง) เลี้ยวซ้ายเข้าถนนมลิวรรณตรงมาหน้าโรงเรียนเมืองเลย เลี้ยวขวาเข้าถนนร่วมใจ ตรงมาถึงสี่แยกแดงหน้าตลาดเช้า เลี้ยวขวาเข้าถนนเจริญรัฐ ตรงมาถึงหน้าอาชีวศึกษาเลย เลี้ยวซ้ายข้ามสะพานน้ำเลย และเลี้ยวซ้ายเข้าสนามกีฬากลาง
เวลา ๑๖.๐๐ น. -นายสมพงษ์ อรุณโรจน์ปัญญาผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานในพิธี เดินทางมาถึงบริเวณงาน หน้าสนามกีฬากลางจังหวัดเลย
-นายสัมพันธ์ คูณทวีลาภผล นายกเทศมนตรีเมืองเลย ประธานจัดงานกล่าวรายงาน
-ประธานในพิธีมอบผ้าอาน้ำให้กับหน่วยเทียนต่างๆ
-ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
-ประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดต้นเทียนพรรษาและการตกแตงรถ/ขบวนแห่และการแสดงประกอบ/การประกวดขับร้องทำนองสรภัญญะ
เวลา ๑๙.๐๐ น. -การแสดงสมโภชต้นเทียนพรรษา
-ปิดงาน

วันเสาร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ (ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๘)
เวลา ๐๖.๐๐ น. -หน่วยเทียนต่างๆ นำต้นเทียนพรรษาไปถวายตามวัดต่างๆ
ลำดับหน่วยเทียนพรรษาจากคุ้มวัดต่างๆ ได้แก่ วัดศรีสุทธาวาส วัดวิเวกธรรมคุณ วัดศรีภูมิ วัดชลธารารามวัดศรีวิชัยวนาราม วัดประชานิมิต วัดศรีสว่าง วัดกกม่วงชี วัดสุธัมมิการาม วัดศรีทีปาราม วัดสันตยาวาส วัดทับมิ่งขวัญ และวัดศรีบุญเรือง ตามลำดับ 

รางวัลการประกวดต้นเทียนพรรษาและการตกแต่งรถ
รางวัลชนะเลิศ เงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินสด ๙,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินสด ๘,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางชมเชย ๑๐ รางวัลๆ ละ เงินสด ๓,๐๐๐ บาท
รางวัลการประกวดขบวนแห่และการแสดงประกอบ
รางวัลชนะเลิศ เงินสด ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินสด ๑๘,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินสด ๑๗,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางชมเชย ๑๐ รางวัลๆ ละ เงินสด ๑๓,๐๐๐ บาท

รางวัลการประกวดขับร้องทำนองสรภัญญะ
ระดับประถมศึกษา, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น, ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย, ระดับอุดมศึกษา/ปวส. และระดับประชาชนทั่วไป (ได้รับรางวัลเท่ากันทุกระดับ) ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ เงินสด ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินสด ๒,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินสด ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางชมเชย ๑๐ รางวัลๆ ละ เงินสด ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา สำนักงานเทศบาลเมืองเลย ๐๔๒-๘๑๔๙๗๑ ในวันและเวลาราชกา


---Advertisement---