728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / วัฒนธรรมจังหวัดเลยจัดโครงการไหว้พระ 9 วัด

วัฒนธรรมจังหวัดเลยจัดโครงการไหว้พระ 9 วัด


วัฒนธรรมจังหวัดเลยจัดโครงการไหว้พระ 9 วัด
วันที่ 12 กันยายน 2556 นายสัมฤทธิ์ สุภามา ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลยกล่าวว่า จากการที่รัฐบาลได้ประกาศเจตนารมณ์ และมอบนโยบาย ให้หน่วยงานราชการทุกสังกัดปฏิบัติภายใต้แนวคิด"ประเทศไทยก้าวไกลไร้ทุจริต และต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น" ปัจจุปันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสื่อการเทคโนโลยี มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้สังคมบริโภควัตถุนิยมและแข่งขันกันมากยิ่งขึ้น ทำให้เกิดปัญหาทางสังคมด้านต่างๆ ที่สำคัญที่สุด สังคม องค์กรของภาครัฐ และภาคเอกชนไม่มีเวลาเข้าวัดศึกษาหลักธรรม   ทางศาสนา เพื่อนำไปพัฒนาตนเองและบุคลากรในหน่วยงานให้มีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนนำไปใช้ในการประกอบอาชีพและดำรงชีวิตได้อย่างถูกต้อง

   ในการนี้ จังหวัดเลย โดย นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย มีนโยบายให้หน่วยงานทุกภาคส่วนได้ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด โดยใช้มิติทางศาสนามาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพตลอดจนสร้างจิตสำนึก มีคุณธรรมจริยธรรม โดยนำหน่วยงานราชการ องค์กรทุกภาคส่วน ไปสักการะ บูชา ฟังเทศน์ ที่วัดในเทศกาลเข้าพรรษา จึงได้กำหนดจัดทำโครงการไหว้พระ 9 วัด ประจำปี 2556 ขึ้น   เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานทุกสังกัด ได้นำหลักธรรมทางศาสนา มาปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ทำบุญ ไหว้พระ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว โดยกำหนดวัดที่ขึ้นด้วยศรีจำนวน 9 วัด เริ่มจากวัดศรีบุญเรืองของเจ้าคณะจังหวัดฝ่ายมหานิกาย ไปสิ้นสุดที่วีดศรีอภัยวัน ของหลวงปู่ท่อน ญานธโร

---Advertisement---