728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / ทรัพยากรธรรมชาติฯ ประชุมทำแผนจัดการน้ำแบบบูรณาการ

ทรัพยากรธรรมชาติฯ ประชุมทำแผนจัดการน้ำแบบบูรณาการ


ทรัพยากรธรรมชาติฯประชุมทำแผนจัดการน้ำแบบบูรณาการ
   เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 ที่ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย จัดประชุมระดับจังหวัดโครงการศึกษาจัดทำแผนบริหารจัดการและพุฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการของจังหวัดเลย  โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ตัวแทน ส.ส. วุฒิสภา หน่วยงานระดับภูมิภาค ระดับจังหวัดระดับอำเภอ ตัวแทนภาคเอกชน ผู้มีประสบการณ์ทางน้ำ

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อมวลชน โดยมีนายภานุ แย้มศรี รอง ผวจ.เลย เป็นประธานเปิด
   นายยงยุทธ ชำนาญรบ ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย กล่าวว่า จังหวัดเลยที่กำลังพัฒนาในทุกนด้าน แต่ประสบภัยภิบัติทางธรรมชาติทั้งภัยแล้ง นำท่วมประจำทุกปี สร้างความเสียหายแก่พื้นที่การเกษตรของจังหวัด ซึ่งมีพื้นที่ชลประทานเพียงร้อยละ 14.67 ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่เกษตรที่อาศัยน้ำฝน นับวันจะมีความรุนแรง และสร้างความเสียหายมากขึ้นในอนาคต จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ดิน ทรัพยากรนำที่ไม่ฉลาด ที่ผ่านมาจังหวัดเลย พยายามแก้ปัญหาแต่ยังไม่สามารถบรรเทาปัญหาโดนรวมของจังหวัดได้

   สำนักงานธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย จึงได้ว่าจ้างให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพแบบบูรณาการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ามาดำเนินงานศึกษาโครงการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ให้สามารถให้ให้แก้ไขปัญหาอุทกภัยภัยแล้งที่มีลักษณะแบบบูรณาการอย่างเป็นระบบเชื่อมโยงอย่างยั่งยืนภายใน 180 วัน

---Advertisement---