728x90 AdSpace

---Advertisement---

อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

รู้จักอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 
คำขวัญ อำเภอท่าลี่
พระธาตุสัจจะเป็นศักดิ์ศรี  เมืองคนดีมีคุณธรรม  มะค่ายักษ์สูงใหญ่  แก่งโตนน้ำใส  น้ำตกห้วยไค้สูงชัน  อุดมพืชพันธุ์นานา  สมญาว่า "แผ่นดินทอง"

ประวัติความเป็นมา
อำเภอท่าลี่  มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ยุคใด  สมัยใด  สืบเรื่องรวมไม่ได้  ความแน่ชัด มีผู้เล่าต่อ ๆ กันมาว่า  ชาวอำเภอท่าลี่ อพยพออกจากพื้นที่อุตรดิตถ์จากเมืองปากลาย  ราชอาณาจักรลาวในสมัยนั้น มาตั้งถิ่นฐานอยู่ริมแม่น้ำคาน ซึ่งเป็นแหล่งที่มีปลา  อุดมสมบูรณ์  มีเครื่องมือจับปลาที่สานด้วยไม้ไผ่  เรียกว่า  ลี่  ( หรือหลี่ )  ได้มีราษฎรอพยพหมู่บ้านอื่น มาอยู่บ้านท่าลี่มากขึ้นตามลำดับ จึงได้ชื่อว่าบ้านลี่  หรือ บ้านท่าลี่  และได้ตั้งเป็นอำเภอท่าลี่ขึ้น พ.ศ. 2432  มีราชบุตรเป็นผู้ปกครองอำเภอท่าลี่  จึงถือว่าเป็น  นายอำเภอท่าลี่คนแรก

            พ.ศ. 2440 ได้มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการปกครองตามพระราชบัญญัติปกครองท้องที่  ร.ศ. 116  เป็นแบบมณฑลเทศาภิบาล โดยแบ่งการปกครองออกเป็น  มณฑล  เมือง  อำเภอ  ตำบล  หมู่บ้าน  ตามลำดับ  เมืองเลย ได้แบ่งการปกครองออกเป็น  3  อำเภอ  คือ  อำเภอกุดป่อง ( อำเภอเมืองปัจจุบัน )  อำเภอท่าลี่  และอำเภอนากอก ( เสียให้แก่ฝรั่งเศส  เมื่อ  พ.ศ.2446  ปัจจุบันเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดลานช้าง  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว )   เมืองเลยขึ้นอยู่กับมณฑลอุดร

             พ.ศ. 2442  ถึง  พ.ศ. 2449 
ได้มีการก่อสร้างศาลากลางจังหวัดเลย  ณ  บริเวณฝั่งแม่น้ำเลย  ได้เปลี่ยนชื่อ  เมืองเลย  เป็นบริเวณน้ำเลย

            พ.ศ.2449 – 2450  ได้เปลี่ยนชื่อจาก บริเวณน้ำเลย เป็น บริเวณน้ำเหือง โดยแบ่งเขตกรมการปกครองออกเป็น 3 อำเภอ คือ อำเภอกุดป่อง อำเภอท่าลี่ อำเภออาฮี ต่อมา ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่  4  มกราคม พ.ศ. 2450  ยกเลิก บริเวณน้ำเหือง ให้เป็นเมืองเลย  กำหนดให้อาณาเขตประเทศ เพียงริมฝั่งแม่น้ำเหือง เท่านั้น  อำเภออาฮี ซึ่งติดต่อกับแม่น้ำเหือง  จึงเป็นเพียง ตำบลอาฮีขึ้นกับอำเภอท่าลี่


อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

พ.ศ.2450 
เมืองเลย ได้ปรับปรุงและแบ่งเขตการปกครองใหม่ออกเป็น  5  อำเภอ  คือ อำเภอเมืองเลย  อำเภอท่าลี่  อำเภอด่านซ้าย  อำเภอวังสะพุง และอำเภอเชียงคาน 

และในปี  พ.ศ.2476 
ให้ยกเลิกวิธีการปกครองตามแบบมณฑล  เทศาภิบาล เปลี่ยนแปลงแบบการบริหารราชการส่วนภูมิภาค  โดยแบ่งเขตการปกครองเป็นจังหวัดและอำเภอ  อำเภอท่าลี่ จึงมีฐานะเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเลยสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของชาวอำเภอท่าลี่  และเรื่องที่ถูกกล่าวถึงในหนังสือต่าง ๆ และจากการสอบถามได้ข้อมูลเกี่ยวข้องพอสังเขป  ดังนี้

ท่าลี่ ตามหนังสือเรื่อง ด่านซ้ายเคยเป็นเมืองมาก่อน ของ หลวงศุภกิจอุปกร อดีตนายอำเภอด่านซ้าย คนที่  2 กล่าวถึง บรรดาบ่าวไพรและครอบครัวของพระมหาณรงค์  เมื่อสิ้นสมัยได้พากันลงจากเมืองภูครั่ง  ข้ามภูทุ่ง ( ภูเรือ ) ลงไปตั้งถิ่นฐานใหม่ในลุ่มน้ำคาน เกิดหมู่บ้านเมี่ยง  น้ำแคม  ยาง  และท่าลี่  มีบางส่วนอพยพไปอยู่เมืองแก่นท้าว สืบเชื้อสายเป็นเจ้าเมืองกำเนิดต้นสกุลไชยปะ กาษรสุวรรณและสุระธรรม ส่วน รศ.ปราณี  บานชื่น  เรียบเรียงเรื่องราวจาก นายนิคม  สุระธรรม ว่าชาวอำเภอท่าลี่อพยพมาจากอุตรดิตถ์ ปากลาย ต่อมา ชาวกระษัย  ชาวกระลึม  มาสมทบ  จนถึง  ร.ศ. 112  ในสมัยรัชกาลที่ 5  ทหารฝรั่งเศส ที่บ้านปากแดงพาสมัครพรรคพวกมีอาวุธทันสมัยครบมือ ควบขี่ม้าจากแม่น้ำเหือง หวังเข้ายึด อำเภอท่าลี่  กลับถูกชาวอำเภอท่าลี่ซุ่มโจมตี ด้วยมีด  หอก  ดาบ  แหลน  หลาว  จนได้รับบาดเจ็บไปทั่วทุกตัวนาย  ซมซานหลบหนีควบขี่ม้าข้ามแม่น้ำเหืองไปนอนรักษาตัวอยู่ที่บ้านปากแดง ส่วนบริเวณถูกซุ่มโจมตี  ปัจจุบัน คือ บริเวณที่ตั้งโรงเรียนชุมชนบ้านท่าลี่  อำเภอท่าลี่  จังหวัดเลย   ( ลุงเขียว  เรียบเรียงสรุป )

            ในปัจจุบัน  อำเภอท่าลี่  เป็นอำเภอชายแดนอำเภอหนึ่งของจังหวัดเลย  มีแม่น้ำเหืองเป็นแนวพรมแดน  ตามธรรมชาติระหว่างไทย  กับ สปป. ลาว  ที่ประชาชนทั้งสองฟากฝั่งมีสำเนียงเสียงพูด  ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างเดียวกัน  ในฤดูแล้งผู้คนทั้งสองฟากฝั่งสามารถเดินลุยน้ำข้ามไปมาหาสู่ซึ่งกันและกันได้โดยสะดวกและปลอดภัย  


อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

สภาพโดยทั่วไป
สภาพการปกครอง เขตการปกครองแบ่งออกเป็น 6 ตำบล 41 หมู่บ้าน  มีหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง  คือ  เทศบาล  1  แห่ง  องค์การบริหารส่วนตำบล  5  แห่ง    

ลักษณะทางภูมิศาสตร์
สภาพภูมิประเทศพื้นที่ทั้งหมดของอำเภอท่าลี่มีประมาณ  683  ตารางกิโลเมตร สภาพ โดยทั่วไป ทางภูมิศาสตร์ ประกอบด้วย ภูเขาและเนินเขามีที่ราบกลุ่มร้อยละ 20 ของพื้นที่ทั้งหมด  คือ ประมาณ 136  ตารางกิโลเมตรโดยเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ตามบริเวณแนวริมฝั่งแม่น้ำเหืองสำหรับระดับพื้นที่นั้นอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 350 เมตร หรือ 1,000 ฟุต  โดยประมาณ ในส่วนที่เป็นภูเขาสูงนั้น ส่วนใหญ่จะอยู่ตามบริเวณรอยต่อระหว่าง อำเภอภูเรือ  อำเภอเมืองเลย  และอำเภอเชียงคาน


อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ที่ตั้งและอาณาเขต
อำเภอท่าลี่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียงดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับแขวงไซยะบูลี (ประเทศลาว)
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเชียงคานและอำเภอเมืองเลย
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอภูเรือ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับแขวงไซยะบูลี (ประเทศลาว)


อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ลักษณะภูมิอากาศ
เนื่องจากภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง  ทำให้อากาศแปรปรวนตลอดปี  ระหว่างเดือนมีนาคม – มิถุนายน อากาศจะร้อนแต่มีฝนตกเป็นบางครั้งระหว่างเดือนมิถุนายน – ตุลาคม ฝนตกค่อนข้างชุก แต่จะขาดหายไปเป็นบางช่วง ฤดูหนาวอากาศหนาวเย็นมีหมอกลงจัดในตอนเช้า อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 24.39  องศาเซลเซียส ปริมาณฝนตกเฉลี่ย  129.10  มิลลิเมตร  ยกเว้นบางปีที่ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง

สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและสิ่งก่อสร้างที่สำคัญ
อำเภอท่าลี่ มีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และสถานที่ท่องเที่ยว ดังนี้
พระธาตุสัจจะ มีลักษณะคล้ายพระธาตุพนม อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอท่าลี่ ประมาณ  2  กิโลเมตร องค์พระธาตุสูง  33  เมตร  มีเศวตฉัตร 7 ชั้น ประดิษฐานไว้บนยอดองค์พระธาตุ ใช้เวลาในการก่อสร้าง  4  ปี  คือ เริ่มวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่  14  พฤษภาคม 2519  ตรงกับ วันวิสาขบูชา สร้างเสร็จเมื่อวันที่  25  พฤศจิกายน  2523  วัตถุประสงค์ในการสร้างมี  3  ประการ คือ  เพื่อสืบต่อดวงชะตาพระธาตุพนมที่หักโค่นลงด้วยพระธาตุสัจจะแทน  เพื่อให้เป็นปูชนียสถานอันเป็นที่เคารพสักการะของลูกหลานสืบไป  และสุดท้ายเพื่อเป็นการตั้งสัจจาบารมีตามอธิฐานของผู้สร้างเอง  เพื่อผลต่อการปฏิบัติธรรม


อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ประวัติพระธาตุสัจจะ
            พระธาตุสัจจะ เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันต์ธาตุและปถวีธาตุพนม ( ดินจากพระธาตุพนม )  สร้างขึ้นเพื่อต่อชะตาพระธาตุพนมที่พังทลายลง เมื่อวันที่ ๑๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยวิธีการเสี่ยงสัจจาธิษฐาน คือ เสี่ยงให้ความจริงเกิดขึ้นตามกติกาบนพื้นฐานแห่งสมมติสัจจะ พระธาตุสัจจะสร้างขึ้นเมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ เสร็จเมื่อวันที่ ๒๐ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ ความสูง ๓๓ เมตร มีลักษณะคล้ายพระธาตุพนม  ฐาน ๘   เหลี่ยม     กว้าง  ๑๗  เมตร บนยอดสุดของพระธาตุประดับด้วย ฉัตร  ๗  ชั้น    ถัดลงมาอีกเล็กน้อยส่วนที่เป็นปูนได้เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  ตั้งแต่เริ่มสร้างจนสำเร็จสมบูรณ์  สิ้นเงิน  ๑,๕๐๐,๐๐๐   บาท  (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) หลังจากสร้างองค์พระธาตุเสร็จ ต่อมา วันที่  ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๒๒  ก็ได้ก่อสร้างกลีบบัวบานรอบองค์พระธาตุ  (ไม่ระบุวันสร้างเสร็จ) และวันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๒๒ ทางคณะกรรมการวัดก็ได้ก่อสร้างกำแพงแก้ว  ๔  ด้านพร้อมด้วยซุ้มประตูทั้งสี่ด้านตามมุมกำแพง แล้วเสร็จเมื่อวันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๒๓ หลังจากนั้นก็ซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุด  เพื่อเตรียมการไว้ให้พร้อมในการฉลองสมโภช เมื่อสร้างเสร็จแล้วคณะกรรมการได้จัดงานสมโภชขึ้น  ๕  วัน  ๕  คืน คือระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๑  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๔ โดยได้กราบทูลอาราธนา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก วัดบวรนิเวศวิหาร  กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส ในการจัดงานสมโภชทางวัดได้กำหนดเอาวันเพ็ญเดือน ๓ ( มาฆบูชา ) ของทุกปี จัดเป็นงานบุญประเพณีทุกปีตลอดมาทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทั้ง หลายได้กราบไหว้นมัสการ

หมายเหตุ : ตั้งแต่ ปี พ.ศ.  ๒๕๕๐ ทางวัดได้กำหนดเอาวันที่ ๑๙ – ๒๑ เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันเฉลิมฉลองงานบุญประจำปี


อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

เหตุผลของการตั้งชื่อ  พระธาตุสัจจะ
๑.     อธิษฐานปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ซึ่งสมมติ เป็นพระธาตุพนมให้มีชีวิตสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปได้ตามกติกา
๒.    สร้างพระพุทธรูป จำนวน ๑๐๘ องค์ ซึ่งสมมติเป็นพระธาตุสัจจะให้สำเร็จตามกติกา
๓.     เสี่ยงสัจจาธิษฐานว่า ขอให้มีนายช่างมาอาสาทำและผู้มีจิตศรัทธานำปัจจัยมาเป็นทุนในการวางศิลาฤกษ์  พร้อมทั้งให้การอุปถัมภ์ สนับสนุนในการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ

ปูชนียวัตถุนี้  ปรากฏตามความเป็นจริงที่ได้ตั้งสัจจะไว้ทุกประการ จึงได้มงคลนามพระธาตุแห่งนี้ว่า  พระธาตุสัจจะ  วัดลาดปู่ทรงธรรม


อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย


สถานที่สำคัญของอำเภอท่าลี่
1. พระธาตุสัจจะ
2. มะค่ายักษ์
3. แก่งโตน
4. สะพานไทยลาว


อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

การปกครองส่วนภูมิภาค
อำเภอท่าลี่แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 6 ตำบล 41 หมู่บ้าน ได้แก่
1. ท่าลี่             (Tha Li)                9 หมู่บ้าน 
2. หนองผือ       (Nong Phue)       10 หมู่บ้าน 
3. อาฮี             (A Hi)                  6 หมู่บ้าน 
4. น้ำแคม         (Nam Khaem)       6 หมู่บ้าน 
5. โคกใหญ่       (Khok Yai)            5 หมู่บ้าน 
6. น้ำทูน           (Nam Thun)         5 หมู่บ้าน 


อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

การปกครองส่วนท้องถิ่น
ท้องที่อำเภอท่าลี่ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่
เทศบาลตำบลท่าลี่ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลท่าลี่
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าลี่ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลท่าลี่)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองผือทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอาฮีทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลน้ำแคมทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกใหญ่ทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำทูน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลน้ำทูนทั้งตำบล
แผนที่อำเภอท่าลี่

ขอบคุณข้อมูลจาก อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย   http://www.thali-loei.com


วีดีโอประกอบจาก youtube โดยคุณ jak jungsiriwat

---Advertisement---