728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , เทศกาลหนังเชียงคาน ลอยกระทง สานวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง

เทศกาลหนังเชียงคาน ลอยกระทง สานวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขงเทศกาลหนังเชียงคาน ลอยกระทง สานวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศร่วมกับภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเชียงคาน 

เพื่อผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดีทัศน์แห่งเอเชียสู่ตลาดโลก ผนึกกำลังเอกชน ประเดิมงานแรก เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเชียงคาน สานวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง เพื่อเป็นการเริ่มต้นของการผลักดัน และพัฒนาให้ไทยก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาพยนตร์ และวีดีทัศน์แห่งเอเชียไปสู่ตลาดโลกในอนาคต กระทรวงวัฒนธรรม จึงได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเชียงคาน สานวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง ระหว่างวันที่ 8-17 พฤศจิกายน 2556 ณ ลานวัฒนธรรมและถนนเลียบชายโขง อ.เชียงคาน จ.เลย 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รวมทั้งให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเห็นความสำคัญและคุณค่าของ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม วิถีชีวิตของแต่ละชนเผ่าใน อ.เชียงคาน ที่สามารถดำรงไว้เป็นแบบอย่าง ตลอดจนส่งเสริมให้มีการผลิตภาพยนตร์อิสระสะท้อน สังคมไทยในปัจจุบัน ภายใต้ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คงไว้ซึ่งคุณค่าความงามของวัฒนธรรมอันดีงามและวิถีท้องถิ่นกิจกรรมภายในงานแบ่งออกเป็น 3 ส่วน เริ่มจากส่วนแรก เป็นกิจกรรมเทิดพระเกียรติ อาทิ นิทรรศการ “ หนังไทยใต้ร่มพระบารมี ” ส่วนที่สองเป็นการจัดฉายภาพยนตร์เพื่องาน “เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเชียงคาน สานวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำโขง” อาทิหนังสั้น “ ณ เคียงชาน ” ฉายภาพยนตร์อิสระนานาชาติ เพื่อมิตรภาพลุ่มแม่น้ำโขง ส่วนที่สามเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการท่องเที่ยวอย่างมีคุณค่า เทศกาลงานวัดย้อนยุค “ ลานบุญงานวัด เล่าขานตำนานเมืองเชียงคาน ”ตลอด จนพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนอาทิ กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง เชื่อมสัมพันธ์วัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง---Advertisement---