728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / อำเภอภูเรือเปิดโครงการจัดตั้งหมู่บ้านเรียนรู้ตลอดชีวิต

อำเภอภูเรือเปิดโครงการจัดตั้งหมู่บ้านเรียนรู้ตลอดชีวิต


อำเภอภูเรือเปิดโครงการจัดตั้งหมู่บ้านเรียนรู้ตลอดชีวิต
   เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 23 กันยายน 2556 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จ.เลย ได้มีพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ (หมู่บ้านเรียนรู้ตลอดชีวิต) มีนางเปล่งมณี เร้งสมบูรณ์สุข ส.ส.เลย เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดโครงฯ โดยมีนายบุญเติม เรณุมาศ นายอำเภอภูเรือ นายชาญวิทย์ จักรไชย ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูเรือ หัวหน้าส่วนราชการ จนท.ที่เกี่ยวข้อง ชาวบ้านตำบลหนองบัว ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 นายชาญวิทย์ จักรไชย ผอ.กศน.อำเภอภูเรือ กล่าวว่า ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน มุ่งเตรียมคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนในทุกช่วงวัยให้มีภูมิคุ้มกันเพื่อเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เสริมศักยภาพของคนไทยในทุกมิติให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีสติปัญญาที่รอบรู้และมีจิตใจที่สำนึกในคุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร และรู้คุณค่าความเป็นไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต ควบคู่กับการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในสังคม และสถาบันทางสังคมให้เข้มแข็งเอื้อต่อการพัฒนาคน และเป็นพลังทางสังคมในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งให้ความสำคัญในการสร้างความตระหนักในความสำคัญของประชาอาเซียนในอีก 4 ปี ข้างหน้า จำเป็นจะต้องสร้างคนชุมชนให้เข็มแข็ง ต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายจากสื่อประเภทต่างๆ

   สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ได้ริเริ่มให้ดำเนินการจัดให้มีหมู่บ้านเรียนรู้ตลอดชีวิตขึ้น ในทุกตำบลของจังหวัดเลย ทั้ง 90 ตำบลๆ ละอย่างน้อย 1 หมู่บ้าน เพื่อเป็นต้นแบบในการรวมพลังของคนในชุมชนได้เรียนรู้ร่วมกัน ส่งเสริมให้ประชาชน มีนิสัยรักการอ่าน การเรียนรู้ ใฝ่เรียนรู้ ไม่ลืมหนังสือ สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และพึ่งตนเองได้ อันจะนำไปสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน วัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ ดังนี้เพื่อเป็นการรวมพลังของคนในชุมชนปลูกจิตสำนึกรักการอ่านรักการเรียนรู้ ยกระดับการศึกษาของประชาชนให้สูงขึ้น มีการรวมจัดตั้งกลุ่มต่างๆ ขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาอาชีพ พัฒนาทักษะชีวิต พัฒนาสังคมและชุมชน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชน เพื่อเป็นแหล่งบริการชุมชนในการจัดกิจกรรม และสร้างกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตคนในชุมชน เพื่อเป็นศูนย์ประสานงาน และเชื่องมโยงภาคีเครือข่ายด้านข้อมูลและการบูรณาการการทำงานร่วมกับชุมชนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตลอดชีวิตของคนในชุมชน เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับความรู้ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับกิจกรรมงานการศึกษานอกและการศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชน

   ประชาชนในหมู่บ้านได้เรียนรู้ร่วมกัน มีการรวมกันจัดตั้งกลุ่มต่างๆ เป็นกลุ่มที่เข้มแข็งมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโดยมีภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ทำให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชนหลายๆ ด้านเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนในชุมชนอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกันทุกคน ประชาชนในชุมชน อ่านออกเขียนได้ เกิดนิสัยรักการอ่านรักการเรียนรู้ ใฝ่เรียนรู้ และทำให้ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ที่ตั้งอยู่ใกล้ประชาชนมากที่สุด ประชาชนสะดวกในการเข้าไปใช้บริการ และสามารถประสานเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้รวดเร็ว เกิดการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ

---Advertisement---