728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / สหกรณ์เลย สนับสนุน 1 ทุน 1 โรงเรียน ตชด.

สหกรณ์เลย สนับสนุน 1 ทุน 1 โรงเรียน ตชด.


สหกรณ์เลย สนับสนุน 1 ทุน 1 โรงเรียน ตชด.
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริให้มีการจัดการเรียนการสอนวิชาสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา และขยายไปสู่โรงเรียนในสังกัดต่างๆ เช่น โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร ฯลฯ

เพื่อเป็นการปลูกฝังการสหกรณ์แก่เด็กและเยาวชนในโรงเรียนเป็นอันดับแรก อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจในกลุ่มของเด็กนักเรียน เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ตามอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ อีกทั้งการรวมกลุ่มในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ จะสามารถส่งผลตลอดไปจนถึงครูและประชาชนในท้องถิ่น อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ก่อให้เกิดการดำเนินชีวิตให้ดีขึ้น

กรมส่งเสริมสหกรณ์โดยนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ให้แนวทางในการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในที่ประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ว่า นอกจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดต่างๆ จะได้เข้าไปส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อย่างสม่ำเสมอ เป็นประจำและต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมร้านสหกรณ์ การประชุมใหญ่ การประชุมคณะกรรมการ การบันทึกรายงานการประชุม การบันทึกบัญชี ฯลฯ แล้ว หากสหกรณ์ต่างๆ ที่มี รร.ตชด. อยู่ในพื้นที่ จะได้ส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในลักษณะ 1 ทุน 1 โรงเรียน ก็จะทำให้เด็กนักเรียนที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารจะได้เกิดโอกาส มีขวัญ กำลังใจ ที่จะกระทำความดีและศึกษาเล่าเรียน จนกระทั่งเมื่อเด็กเหล่านั้น จบการศึกษาในระดับต่างๆ ก็จะได้นำเอาความรู้มาพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิดต่อไป


นายอนันต์ มหัจฉริยพันธุ์ สหกรณ์จังหวัดเลย กล่าวว่า จังหวัดเลย มี รร.ตชด. จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ รร.ตชด.บ้านห้วยเป้า รร.ตชด.ฮิลมาล์พาเบิล รร.ตชด.บ้านนานกปีด ซึ่งอยู่ในอำเภอปากชม รร.ตชด.บ้านหนองแคน อำเภอนาด้วง รร.ตชด.บ้านวังชมภู อำเภอเอราวัณ รร.ตชด.บ้านนาปอ อำเภอนาแห้ว และรร.ตชด.เฉลิมราฎบำรุง อำเภอด่านซ้าย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลยได้จัดเวทีในการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดเลย ให้สามารถเชื่อมโยงการช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างขบวนการสหกรณ์ในเรื่องของทุน การตลาด ปัจจัยการผลิต และองค์ความรู้ต่างๆ และในเวทีดังกล่าวได้เชิญครูใหญ่ รร.ตชด. ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์ใน รร.ตชด. ทั้ง 7 แห่ง เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้สหกรณ์ต่างๆ ได้มีโอกาสและแสดงความประสงค์ในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับ รร.ตชด. รวมทั้งการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในลักษณะ 1 ทุน 1 โรงเรียน ตชด. ด้วย

ทั้งนี้เพื่อถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และผลของการเปิดเวที มีสหกรณ์ต่างๆ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับ รร.ตชด. และรวมทั้งการสนับสนุนทุนการศึกษา 1 ทุน 1 โรงเรียน รวม 7 ทุน เช่น สหกรณ์การเกษตรท่าลี่ จำกัด สหกรณ์กองทุนสวนยางเชียงกลม จำกัด สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค.เลย จำกัด สหกรณ์ผู้ใช้น้ำท่าลี่ จำกัด สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. เลย จำกัด สหกรณ์การเกษตรนาด้วง จำกัด สหกรณ์การเกษตรเมืองเลย จำกัด สหกรณ์การเกษตรเอราวัณ จำกัด สหกรณ์การเกษตรวังสะพุง จำกัด สหกรณ์การเกษตรด่านซ้าย จำกัด และสหกรณ์การเกษตรภูเรือ จำกัด

และ รร.ตชด. ทั้ง 7 แห่ง จะได้คัดเลือกนักเรียนในโรงเรียนของตนที่มีผลการเรียนและมีความประพฤติดี มีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน และมีเจตจำนงในการศึกษาต่อในระดับสูง มาให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกให้ได้โรงเรียนละ 1 ทุนเป็นอย่างน้อย และจะได้ดำเนินการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนเพื่อศึกษาต่อจนจบในระดับสูงสุดและกลับมาพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิด และชุมชนของตนเองต่อไป---Advertisement---