728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , อ.ภูเรือ จัดโครงการ Big Cleaning Day ถวาย ร.5

อ.ภูเรือ จัดโครงการ Big Cleaning Day ถวาย ร.5


อ.ภูเรือ จัดโครงการ Big Cleaning Day ถวาย ร.5
นายบุญเติม เรณุมาศ นายอำเภอภูเรือ นายภูวไนย วิจิตรปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลภูเรือ หัวหน้าส่วนราชการ อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน กว่า 1,000 คน ร่วมกันถวายพวงมาลา ในวันปิยมหาราช ที่ว่าการอำเภอภูเรือ จ.เลย และร่วมใจเข้าร่วมโครงการ "Big Cleaning Day" ปวงชนชาวอำเภอภูเรือ ร่วมใจทำความดีถวายเสด็จพ่อ ร.5 เพื่อร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 
ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณถนนเส้นหลักในเมือง ชุมชน รวมทั้งอาคารบ้านเรือน สถานที่ราชการ เพื่อเตรียมการต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่มาเยือนช่วงฤดูการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2556 - กุมภาพันธ์ 2557 โดยเฉพาะถนนหนทางแหล่งท่องเที่ยว นายกเทศมนตรีตำบลภูเรือ ได้จัดงบประมาณส่วนหนึ่งซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสวยงาม ความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองเลย เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว เพื่อการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เมืองเลยน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก และเพื่อประสิทธิภาพระบบการสื่อสาร โทรคมนาคม เพื่อการเชื่อมโยง Social Network

---Advertisement---