728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , จ.เลย ทำพิธีวันปิยะมหาราช และรณรงค์ทำความสะอาดบ้านเมือง

จ.เลย ทำพิธีวันปิยะมหาราช และรณรงค์ทำความสะอาดบ้านเมือง


จ.เลย ทำพิธีวันปิยะมหาราช และรณรงค์ทำความสะอาดบ้านเมือง
วันที่ 23 ตุลาคม 2556 ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นำข้าราชการ ภาคประชาชน กลุ่มพลังมวลชน ร่วมกระพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยะมหาราชที่หน้าพระราชานุสาวรีย์ มีผู้ร่วมพิธีกว่า 1,000 คน จากนั้นได้รวมพลังทำความสะอาดบ้านเมือง ถวายเป็นราชสักการะ

   นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน นำข้าราชการ ภาคเอกชน ประชาชน กลุ่มพลังมวลชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมกระทำพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัด พร้อมทั้งกล่าวถวายราชสดุดี พระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย เช่น การยกเลิกการปกครองแบบจตุสดมภ์ แล้วจัดตั้ง กระทรวง ทบวง กรม แบ่งการปกครองหัวเมืองขึ้นเป็นมณฑล จังหวัด อำเภอ ตำบลหมู่บ้าน รวมทั้งสุขาภิบาล อันเป็นรากฐานการปกครองประเทศมาตราบเท่าทุกวันนี้ ทรงยกเลิกจารีตนครบาล ตั้งศาลสถิตยุติธรรม ทรงส่งเสริมและขยายการศึกษาให้แพร่หลาย จัดตั้งโรงพยาบาล สร้างทางหลวงแผ่นดิน กิจการรถไฟ การไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ การไฟฟ้า ประปา การชลประทาน และประการสำคัญ คือ การประกาศเลิกทาส อันเป็นผลให้ประชาชนไทยมีความเป็นไทเท่าเทียมกัน
   หลังเสร็จพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยะมหาราชแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้นำข้าราชการ ประชาชน กลุ่มพลังมวลชน นักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมตามโครงการ “ Big Cleaning Day  23 ตุลาคม 2556 เวลา 10.00 น. นาฬิกา ปวงประชาชาวเลย ร่วมใจทำความดีถวายเสด็จพ่อ ร.๕ “   โดยการรณรงค์ทำความสะอาดถนน สถานที่ราชการ และอาคารบ้านเรือน ในทุกอำเภอ เพื่อเสริมสร้างความสวยงาม ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว สร้างนิสัยการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เมืองเลยน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก
   ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมา ชาวจังหวัดเลย ถือเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวฤดูหนาวประจำปี ซึ่งจังหวัดเลยมีศักยภาพด้านสถานที่ท่องเที่ยว เช่น ภูกระดึง ภูหลวง ภูเรือ และ เมืองเก่าเชียงคาน ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา และเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย ให้เป็นที่ประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าสู่จังหวัดเลยในช่วงฤดูหนาวปีนี้ จังหวัดเลยจึงได้วางกลยุทธ์การเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว โดยจะเริ่มจากกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดถนนและชุมชนรวมทั้งปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งจะเชิญชวนทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา องค์กรการกุศล และประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมกันดูแลรักษาความสะอาด กำหนดเริ่มกิจกรรมในวันที่ 23 ตุลาคม 2556 พร้อมกันทุกอำเภอ
   ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า จากข้อมูลสถิติของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พบว่า ในปี 2555 จังหวัดเลยมีผู้เข้ามาเยือนรวม 1,365,772 คน เป็นชาวไทย 1,334,49 คน   ชาวต่างประเทศ 31,281 คน สร้างรายได้ให้แก่จังหวัดประมาณ 2,200 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 23
---Advertisement---