728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดป่าศรีมงคลในพระสังฆราชูปถัมภ์

ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดป่าศรีมงคลในพระสังฆราชูปถัมภ์


ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดป่าศรีมงคลในพระสังฆราชูปถัมภ์
ที่วัดป่าศรีมงคล ตำบลเสี้ยว อำเภอเมือง จังหวัดเลย นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดป่าศรีมงคลในพระสังฆราชูปถัมภ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนร่วมพิธีจำนวนมาก กฐิน เป็นชื่อเรียกผ้าไตรจีวรที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้อยู่จำพรรษาครบ 3 เดือนแล้ว สามารถรับมานุ่งห่มได้ โดยคำว่าการทอดกฐิน หรือการกรานกฐิน จัดเป็นสังฆกรรมประเภทหนึ่งตามพระวินัยบัญญัติเถรวาทที่มีกำหนดเวลา คือพระสงฆ์สามารถกระทำสังฆกรรมนี้ได้นับแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เท่านั้น 


โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์ และอนุเคราะห์ภิกษุผู้ทรงคุณที่มีจีวรชำรุด ดังนั้นกฐินจึงจัดเป็นเรื่องเกี่ยวกับสังฆกรรมของพระสงฆ์โดยจำเพาะ การได้มาของผ้าไตรจีวรอันจะนำมากรานกฐินตามพระวินัยบัญญัติของเถรวาทนี้ พระพุทธองค์ไม่ทรงห้ามการรับผ้าจากผู้ศรัทธาเพื่อนำมากรานกฐิน ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทำให้เกิดทานพิธีการถวายผ้ากฐิน หรือการทอดกฐินของพุทธศาสนิกชนขึ้น และด้วยการที่การถวายผ้ากฐินนั้น จัดเป็นสังฆทาน คือถวายแก่คณะสงฆ์โดยไม่เจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง เพื่อให้คณะสงฆ์นำผ้าไปอุปโลกน์ ยกให้ แก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งตามที่คณะสงฆ์ลงมติ (ญัตติทุติยกรรมวาจา) และกาลทาน ที่มีกำหนดเขตเวลาถวายแน่นอน คณะสงฆ์วัดหนึ่ง ๆ สามารถรับได้ครั้งเดียวในรอบปี จึงทำให้ประเพณีการทอดกฐินเป็นบุญประเพณีนิยมที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย กฐินมีกำหนดระยะเวลาถวายเพียง 1 เดือน คือตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 (วันเพ็ญเดือน 12) ระยะเวลานี้เรียกว่า กฐินกาล คือ ระยะเวลา ทอดกฐิน หรือ เทศกาลทอดกฐิน


ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ 21/2552 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552 เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า จังหวัดเลยได้มีหนังสือ /12943 ลงวันที่ 9 กันยายน 2552 แจ้งว่า จังหวัดเลยและพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้พร้อมใจกันสร้าง พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีฯ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2551 ประดิษฐาน ณ วัดป่าศรีมงคล ตำบลเสี้ยว อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดย นายมานิตย์ มกรพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้กราบทูลอาราธนา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จงเป็นพลังหนุนส่งปกป้องคุ้มครองอภิบาลรักษา สมเด็จพระบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ขอพระบารมี พระบรมวงศานุวงศ์ แล้ว และได้นำความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเห็นควรนำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดทราบ ที่ประชุมรับทราบ และขออนุโมทนา

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
---Advertisement---