728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , ศาลจังหวัดเลย จับมือกับ ธ.ก.ส. เลย จัดโครงการไกล่เกลี่ยเพื่อลดภาระหนี้สินเกษตรกร

ศาลจังหวัดเลย จับมือกับ ธ.ก.ส. เลย จัดโครงการไกล่เกลี่ยเพื่อลดภาระหนี้สินเกษตรกรศาลจังหวัดเลย จับมือกับ ธ.ก.ส. เลย จัดโครงการไกล่เกลี่ยเพื่อลดภาระหนี้สินเกษตรกร
ศาลจังหวัดเลย จับมือกับ ธ.ก.ส. เลย จัดโครงการไกล่เกลี่ยเพื่อลดภาระหนี้สินเกษตรกร เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่เกษตรกร ลดปริมาณคดีที่จะเข้าสู่ศาล และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2556

ศาลจังหวัดเลย ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดเลย จัดโครงการ “ไกล่เกลี่ยเพื่อลดภาระหนี้สินเกษตรกรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประจำปี 2556 จังหวัดเลย” แก่ลูกหนี้ของธนาคาร จำนวน 75 ราย ที่บริเวณศาลจังหวัดเลย โดยได้รับเกียรติจากนายสมยศ ไขประพาย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน ลดภาระ ปรับโครงสร้างหนี้หรือขยายงวดชำระหนี้ ลดค่าใช้จ่ายในการถูกดำเนินคดีให้แก่ลูกหนี้ของ ธ.ก.ส. เพื่อลดปริมาณคดีที่จะเข้าสู่ศาล และหากลูกหนี้ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายจะทำให้เสียประวัติด้านการเงินในบริษัทข้อมูลเครดิตกลาง ซึ่งการไกล่เกลี่ยก่อนถูกฟ้องร้องจะทำให้ลูกหนี้ไม่เสียประวัติด้านการเงิน และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2556

นายสมยศ ไขประพาย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเลย กล่าวว่า การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในการพิจารณาคดีของศาล ซึ่งคดีแพ่งศาลจะทำการไกล่เกลี่ยให้คู่ความได้ตกลงหรือประนีประนอมยอมความกัน ไม่ว่าจะมีการฟ้องร้องคดีกันแล้วหรือไม่ หรือการพิจารณาคดีนั้นจะได้ดำเนินไปแล้ว สำหรับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากการที่ลูกหนี้ซึ่งเป็นเกษตรกรกู้ยืมเงินของธนาคาร ธ.ก.ส. ซึ่งในแต่ละปีมีลูกค้าที่อยู่ในเกณฑ์จะต้องถูกดำเนินคดีทางกฎหมายเป็นจำนวนมากนั้น มีความจำเป็นและเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง เพื่อให้โอกาสลูกหนี้ได้ปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคาร และเกิดผลดียิ่งกับเกษตรกรลูกค้าของธนาคาร

ด้านนายณรงค์ ขันติวิริยะกุล ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดเลย กล่าวว่า ธ.ก.ส. มีหน้าที่ให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร องค์กร และสหกรณ์การเกษตรในเขตพื้นที่จังหวัดเลย แต่เนื่องจากปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจตกต่ำและภัยธรรมชาติ ทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ของเกษตรกรลดลงและเกิดปัญหาหนี้ค้างชำระ เมื่อไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามสัญญา ธนาคารจำเป็นต้องบังคับการชำระหนี้ด้วยการดำเนินคดี ซึ่งถือเป็นการซ้ำเติมเกษตรกรลูกค้าและไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของธนาคารที่มุ่งให้สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท โดยไม่เน้นการฟ้องร้องดำเนินคดีกับเกษตรกรลูกค้า
พัทธิลา ปะสาวะนัง สวท.เลย รายงาน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลย
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
---Advertisement---