728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , จ.เลย มอบหนังสือรับรองผู้ปลูกยางพาราชุดแรก

จ.เลย มอบหนังสือรับรองผู้ปลูกยางพาราชุดแรก


จ.เลย มอบหนังสือรับรองผู้ปลูกยางพาราชุดแรก
ผู้ว่าราชการจังหวัด และ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเลย ร่วมมอบหนังสือรับรองผู้ปลูกยางพารา เพื่อนำไปขอรับเงินจาก ธกส.ตามมาตรการช่วยเหลือค่าปัจจัยการผลิต ของรัฐบาล ที่หอประชุมอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 

บ่ายวันนี้ (25 ตค) นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้เดินทางไปมอบแนวทางการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ของอำเภอผาขาว โดยเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายดำรงตนตามแนวพระราชดำรัส “ รู้รัก สามัคคี “ และ ประกอบสัมมาอาชีพตามแนวพระราชดำริ “ เศรษฐกิจพอเพียง “ พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางบริหารราชการว่า จะ เทิดทูนสถาบัน ยึดมั่นนโยบายรัฐ สู่วิสัยทัศน์จังหวัดเลย คือ เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยวและการลงทุน ภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นางนันทนา ทิมสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลย ได้ร่วมกันมอบหนังสือรับรองเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ตามมาตรการช่วยเหลือค่าปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งอำเภอผาขาว มีเกษตรกรปลูกยางพารา 1,127 ราย รวมพื้นที่ประมาณ 20,500 ไร่

มีเกษตรกรขอขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการของรัฐบาลเป็นพื้นที่ 12,523 ไร่ เปิดกรีดแล้ว 8,910 ไร่จากเกษตรกร 696 ราย และภายหลังจากคณะกรรมการของโครงการประจำพื้นที่ ได้ตรวจสอบตามหลักเกณฑ์แล้ว มีเกษตรกรผ่านเกณฑ์ที่สามารถออกหนังสือรับรองได้ในรุ่นแรกจำนวน 540 ราย พื้นที่ปลูก 8,878 ไร่ เนื้อที่เปิดกรีดแล้ว 6,847 ไร่ ซึ่งเกษตรกรที่ได้รับหนังสือรับรองในครั้งนี้ สามารถนำไปขึ้นเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อรับเงินสนับสนุนค่าปัจจัยการผลิต ไร่ละ 2,520 บาท.

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
---Advertisement---