728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / ผู้ว่าลยคนใหม่ เน้นนโยบายในการทำงานเพื่อคนเมืองเลย

ผู้ว่าลยคนใหม่ เน้นนโยบายในการทำงานเพื่อคนเมืองเลย

ผู้ว่าลยคนใหม่ เน้นนโยบายในการทำงานเพื่อคนเมืองเลย
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 3 ตุลาคม 2556 นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้เดินทางมานมัสการพระธาตุศรีสองรัก อ.ด่านซ้าย จ.เลย หลังได้มารับตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเลย จากนั้นได้เดินทางไปอำเภอนาแห้ว เพื่อเน้นนโยบายที่เข้ามารับตำแหน่งผู้ว่าจังหวัดเลย โดยมีนายจตุรศักดิ์ โกมลวิภาค นายอำเภอนาแห้ว
หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รอให้การต้อนรับ จากนั้นผู้ว่าฯ เลย ได้มอบนโยบายว่าทุกคนจะต้องรู้อัตลักษณ์ขอตนเองว่า ผมเป็นข้าราชการอาชีพต้องบอกว่าผมเป็นผู้จังรักภัคดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ ผมเป็นข้าราชการมืออาชีพ ทำงานสนองนโยบายของรัฐบาล จะนำนโยบายของรัฐบาลไปฏิบัติเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ จากนโยบายนั้น นี้เป็นสิ่งเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน ที่จะต้องอยู่ตรงกลางระหว่างรัฐกับประชาชน นำนโยบายของรัฐไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์อย่างที่สุด ประการสุดท้ายทำอย่างไรให้จังหวัดที่ตนรับราชการอยู่นั้น ได้บรรลุวิสัยทัศน์ที่เขาต้องการ

       คนที่เมืองเลยต้องการคือจังหวัดเลย เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว เมืองแห่งการค้าชายแดน การลงทุน ต้องการให้เมืองเลยมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นตัวกำหนดที่เราจะต้องก้าวเดินไปข้างหน้า และกำหนดจากศักยภาพของจังหวัดเลยเอง ซึ่งตอนนี้เห็นชัดว่า การท่องเที่ยวของจังหวัดเลย เป็นการท่องเที่ยวนำความเจริญและรายได้มาให้จังหวัด

    จังหวัดเลย มีความพร้อมอยู่ใกล้กับเวียงจันทร์ หลวงพระบาง แขวงไชยบุรีที่จะเชื่อมโยงกับจังหวัดเลยได้ดี ประเด็นสุดท้ายจังหวัดเลย มีภูมิประเทศที่เหมาะสมกับการเกษตร ซึ่งการเกษตรของจังหวัดเลยสามารถพัฒนาต่อยอดที่แปรรูปไปสู่ระดับที่สูงขึ้นได้ เพราะฉะนั้นการทำการเกษตรของเกษตรกรของจังหวัดเลย จะทำการเกษตรเพียงด้านเดียว การปลูกยางเพื่อขายยางแผ่น ขี้ยาง การปลูกข้าวโพดปลูกอ้อยขายอย่างเดี่ยว จะต้องมีการปรับปรุงต่อยอดใหม่ เพื่อให้มูลค่าเพิ่มของผลิตผลทางเกษตรเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันก็ต้องสอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลก คือการการเกษตรที่มีคุณภาพและเกษตรเพื่อสุขภาพ การพัฒนาเมืองเลยบางส่วนมีการพัฒนาไปสู่การสร้างรายด้านทางอุตสาหกรรม แต่บางสวนก็สวนทางอาจจะเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ผลกระทบเหล่านี้จะเกิดขึ้นอีกหรือไม่ ก็ต้องมีการศึกษา ถ้าเกิดผลกระทบต่อประชาชนจริงทุกฝ่ายเราก็ยอมรับ

---Advertisement---