728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , จ.เลย จัดสัมมนา การขับเคลื่อนแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม

จ.เลย จัดสัมมนา การขับเคลื่อนแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม


จ.เลย จัดสัมมนา การขับเคลื่อนแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม
จังหวัดเลย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมจังหวัดเลย
นายภานุ แย้มศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมจังหวัดเลย ที่ห้องประชุมศรีสองรัก ศาลากลางจังหวัดเลย

 รัฐบาลมีนโยบายในการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีเป้าหมายให้เกษตรกรได้ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และทำการประมงในพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการผลิต การตลาด แปรรูปเพิ่มมูลค่าและการจัดการ Logistic กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวโดยประกาศเขตพื้นที่ที่เหมาะสมในการผลิตพืช 8 ชนิด ประกอบด้วย ข้าว อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลังยางพารา ปาล์มน้ำมัน ลำไย และสัปปะรดโรงงาน

สำหรับจังหวัดเลยมีพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกพืชตามประกาศ จำนวน 7 ชนิด ยกเว้นปาล์มน้ำมัน ปศุสัตว์ 5 ชนิด และประมง 2 ชนิด โดยแบ่งเป็นเขตพื้นที่ที่มีความเหมาะสมมาก (s1) เหมาะสมปานกลาง (s2) เหมาะสมน้อย (s3) เพื่อให้การขับเคลื่อนการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมจังหวัดเลย ปฏิบัติได้เป็นอย่างรูปธรรมเกิดความชัดเจน เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเพื่อให้เกิดความร่วมมือของภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว จึงจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมจังหวัดเลย เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจนโยบาย เป้าประสงค์ วิธีการและขั้นตอนดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทบทวนแผนงาน โครงการเพื่อรองรับในเขตพื้นที่ที่เหมาะสมและเขตพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการผลิตสินค้าเกษตรของจังหวัดเลยทั้งนี้ ผู้ร่วมประชุมสัมมนาประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำจังหวัด เกษตรอำเภอ ปศุสัตว์ อำเภอ ประมงอำเภอ เจ้าหน้าหน้าที่สหกรณ์ที่รับผิดชอบ นักวิชาการ นักวิชาการเกษตร ระดับตำบลทุกอำเภอ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ รวมทั้งสิ้น 150 คน มีวิทยากรจากกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการส่วนภูมิภาค สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการใช้ที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 8 พิษณุโลก หลังการประชุมสัมมนา ผู้รับผิดชอบในระดับพื้นที่จังหวัด อำเภอ สามารถขับเคลื่อนนโยบายให้ไปในทิศทางเดียวกันและสามารถจัดทำโครงการ แผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ 
---Advertisement---