728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , สสจ.เลย ประเมินประสิทธิภาพบริหารการจัดการกองทุนเทศบาลตำบลภูเรือ

สสจ.เลย ประเมินประสิทธิภาพบริหารการจัดการกองทุนเทศบาลตำบลภูเรือ


สสจ.เลย ประเมินประสิทธิภาพบริหารการจัดการกองทุนเทศบาลตำบลภูเรือ
    วันที่ 18 ตุลาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลภูเรือ จ.เลย นายอดุลย์ สอนสุภาพ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ จ.เลย  พร้อมทีมพี่เลี้ยง สสจ.จังหวัดเลย คณะทำงานสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ระดับจังหวัด ได้ออกติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กองทุนสุขภาพตำบล)
ประจำปีงบประมาณ 2556 เพื่อประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนฯ เทศบาลตำบลภูเรือ และติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานกองทุนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุน ในวันที่ 17 ตุลาคม 2556  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลภูเรือ---Advertisement---