728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเลย ร่วมพิธีตักบาตรเทโวคึกคัก

พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเลย ร่วมพิธีตักบาตรเทโวคึกคัก


พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเลยร่วมพิธีตักบาตรเทโว 
ที่บริเวณหน้าพระอุโบสถ วัดศรีสุทธาวาส (พระอารามหลวง)นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเลย ร่วมพีทำบุญ”ตักบาตรเทโว”ประจำปี 2556 จังหวัดเลย โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย ร่วมกับวัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง

 จัดกิจกรรมพิธีทำบุญ”ตักบาตรเทโว”ในวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2556 ซึ่งตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้า เสด็จจากเทวโลกมาสู่เมืองมนุษย์ พุทธศาสนิกชน จึงนิยมตักบาตรกันเป็นพิเศษ และทำสืบทอดมาเป็นประเพณีจนทุกวันนี้ เรียกว่า “ตักบาตรเทโว” วันตักบาตรเทโวหมายถึง วันทำบุญตักบาตรในเทศกาลวันออกพรรษา ตามความเชื่อของพุทธศาสนิชน ว่าเป็นวันที่เสด็จลงจากสวรรค์ ชั้นดาวดึงส์หลังจากเทศนาอภิธรรมปิฎกโปรดพุทธมารดา เทโว มาจากคำว่า เทโวโรหนะ ซึ่งแปลว่า การหยั่งลงจาก เทวโลก หมายถึง การเสด็จลงจากเทวโลกของพระพุทธเจ้า

ตามตำนาน กล่าวว่า เมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ทรงเทศนาโปรดประชาชนในแคว้นต่าง ๆ ของอินเดียตอนเหนือ ตั้งแต่ เมืองราชคฤห์ เมืองพาราณสี เมืองสาวัตถี ตลอดถึงเมืองกบิลพัสดุ์ ซึ่งเป็นบิตุภูมิของพระองค์ ทรงเทศนาโปรดพระประยูรญาติทั้งหลายถ้วนหน้า แล้วทรงปรารถนาจะสนองพระคุณมารดา ซึ่งหลังประสูติพระองค์ ได้ 7 วัน ก็สิ้นพระขนม์ และได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิต ฉะนั้นในพรรษาที่ ๗ หลังจากตรัสรู้พระพุทธองค์จึงเสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เทศนาพระอภิธรรมปิฎกโปรดพระพุทธมารดาอยู่พรรษาหนึ่ง ถึงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 จึงเสด็จลงจาก สวรรค์ชั้นดาวดึงส์มาประทับที่เมืองสังกัสสะประชาชนพากันไปเฝ้าพระพุทธองค์เพื่อทำบุญตักบาตรอย่างหนาแน่น

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย 
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ 
---Advertisement---